Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.2. Nové metódy a formy výučby Nemeckého jazyka

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

1

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

54

60

 

Od novembra 2011 do februára 2012 prebehla v rámci aktivity 3.2. príprava dotazníkov na hodnotenie projektového vyučovania a inovačných prvkov na vyučovaní NEJ, hospitačné hodiny s expertkou, kde boli komentované nedostatky v metodike a možnosti zlepšenia,

od februára do apríla prebehli konzultácie s expertkou o metodike, školiaca fáza, následne prebieha zavádzanie nadobudnutých poznatkov z metodickej oblasti do pedagog. praxe, a vyhodnocovanie prínosov obnovenej metodiky.