Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

2.4. Evalvácia projektového vyučovania

12/2011

05/2012

Ukončená

 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

 

29

 

Mesiac

Popis činnosti

december 2011

Štúdium odbornej literatúry zameranej na formy organizácie vyučovania a výučbové metódy realizácie PV v súvislosti s dokončením projektu.

 

január 2012

Rešerž odbornej literatúry zameranej na rozvíjanie kompetencií učiteľa vo fáze hodnotenia PV.

Vypracovanie manuálu na hodnotenie PV pre odborný personál.

Porada odborného personálu.

 

február 2012

Individuálne konzultácie tém PV s odborným personálom, rozbor hodnotiacej tabuľky prezentácie projektu.

 

marec 2012

Individuálne konzultácie tém PV s odborným personálom, rozbor hodnotiacich kritérií prezentácie projektu.

Porada odborného personálu.

 

apríl 2012

Individuálne konzultácie tém PV s odborným personálom, rozbor hodnotiacich kritérií prezentácie projektu.

Porada odborného personálu.

Zhromaždenie výsledkov evalvácie PV od členov odborného personálu, záverečné analýzy, vyhodnotenie a štatistické spracovanie.

Vypracovanie záverečnej správy.

 

 
  • aktivita ukončená