Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

2.3. Tvorba a realizácia projektového vyučovania.

02/2011

11/2011

Ukončená

 

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

 

29

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

 

196

 

Mesiac

Popis činnosti

Február 2011

Príprava podkladov k realizácii PV.

Vyhľadávanie literatúry a informačných zdrojov.

Zhromaždenie a triedenie informačných zdrojov.

Príprava prezentácie pre odborný personál.

 

Marec 2011

Príprava manuálu PV pre odborný personál.

Príprava konkrétneho návrhu-modelu PV pre odborný personál.

Porada odborného personálu.

 

Apríl 2011

Príprava návrhov k PV pre jednotlivé študijné odbory.

 

Máj 2011

Konzultácie k navrhnutým témam, diskusie v rámci predmetových komisií.

 

Jún 2011

Konzultácie k navrhnutým témam, individuálne diskusie s členmi odborného personálu a v rámci predmetových komisií.

 

Júl 2011

Metodické usmerňovanie a monitorovanie prác pri realizácii aktivity u odborného personálu podľa vzdelávacích oblastí.

 

August 2011

Individuálne konzultácie s jednotlivými členmi odborného personálu, predloženie konkrétnych tém PV. Príprava , plánovanie a realizácia PV.

 

September 2011

Individuálne konzultácie s jednotlivými členmi odborného personálu, predloženie konkrétnych tém PV a metodika ich spracovania. Príprava , plánovanie a realizácia PV.

 

Október 2011

Individuálne konzultácie s jednotlivými členmi odborného personálu, predloženie konkrétnych tém PV a metodika ich spracovania. Príprava , plánovanie a realizácia PV.

 

November 2011

Realizácia PV, spracovanie výstupných aktivít. Archivácia elektronických prezentácií.

Vypracovanie záverečnej správy.

 

 
  • aktivita ukončená