Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

2.1. Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy

10/2010

06/2012

ukončená

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

212

200

 

––––––