Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

1.4. Vzdelávanie pedag. zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalif. a získavanie kompetencií

10/2010

06/2011

ukončená

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

31

29

 

––––––aktivita ukončená-------