Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.5. Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

3

 

November 2011 – január 2012

Pozlacovanie a polychrómia - obsahom týchto učebných textov je učivo 4. ročníka odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo. Rozoberajú sa tam techniky pozlacovania a polychrómie, ako aj charakterizujú jednotlivé materiály, takisto história týchto techník.

 

Január – apríl 2012

Nábytkárske ozdobné techniky - obsahom týchto učebných textov je charakteristika ozdobných techník používaných na historickom nábytku, ako napr. rezba, intarzia, inkrustácia  a pod. Sú určené pre 3. ročník odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo.

Spojivá - obsahom týchto učebných textov je charakteristika spojív používanej v reštaurátorskej praxi, ako napr. živíc, balzamov, anorganických spojív a pod. Sú určené pre 3. ročník odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo.

Učebná pomôcka Drevokazní škodcovia – je určená na hodiny technológie pre 2. ročník odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo. Názorne ukazuje najdôležitejšie druhy drevokazného hmyzu a húb.

Z týchto učebných textov boli robené prezentácie v programe MS Power point.

Metodické postupy – na 5 vyučovacích hodín na predmet technológia odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo.

Pracovné listy pre žiakov - na predmet technológia odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo.

Zápisnica z porady projektového tímu