Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.4. Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry – zdoku-mentovanie nábytku v okolí v rôznych hist. obdobiach

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

1

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

4

 

Apríl, máj 2011

V rámci projektu sa robili exkurzie so žiakmi odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo do okolitých múzeí a galérií, konkrétne do Múzea nábytku v Kežmarku a kaštieľa v Strážkach, kde sa nachádza historický nábytok. V týchto múzeách sa nábytok nafotil, čo bude slúžiť ako učebná pomôcka na hodinách technológie v rámci tematického celku Dejiny nábytkovej kultúry.

Robili sa zasadnutia projektového tímu, kde sa rozoberali hlavné úlohy v rámci projektu.

 

September – november 2011

V rámci tejto aktivity sa napísali tieto učebné texty:

Dejiny nábytkovej kultúry 1 – obsahom týchto učebných textov je prehľad dejín nábytkovej kultúry v starovekých kultúrach – Mezopotámia, Egypt, Grécko, Rím a kresťanská antika a tiež v stredoveku – románsky sloh a gotika.

Z týchto učebných textov boli robené priebežne prezentácie v programe MS Power point. Sú určené pre 3. ročník odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo.

 

December 2011 – január 2012

Dejiny nábytkovej kultúry 2 - obsahom týchto učebných textov je prehľad dejín nábytkovej kultúry novoveku a pluralizmu, od renesancie až po obdobie medzi dvoma svetovými vojnami. Sú určené pre 4. ročník odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na drevo.

Z týchto učebných textov boli robené priebežne prezentácie v programe MS Power point.

Žiaci robili prezentácie v programe MS Power point na zadanú tému z dejín nábytkovej kultúry.