Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.3. Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

1

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

212

191

 

November – v danom mesiaci sa pracovalo na učebných textoch z predmetu Dejiny výtvarne kultúry - tematický okruh GOTIKA. Spracované boli nasledujúce kapitoly: Talianska gotická tabuľová a nástenná maľba, nizozemská maľba gotiky; Terminologický slovník z oblasti gotického umenia a architektúry; Francúzska gotická maľba, vitráže, počiatky portrétneho realizmu, knižná maľba; Gotické sochárstvo v strednej Európe - Čechy, Uhorsko- zameranie na Slovensko; Kamenná gotická socha- katedrálové sochárstvo v Čechách; Krásny sloh- gotická drevená plastika; Majstri rezbári gotiky na Slovensku, anonymita vs osobnosti; Majster Pavol z Levoče a jeho dielňa; Slovenská gotická architektúra, zakladanie mestských aglomerácií– fortifikácia; Gotická architektúra Spiša a jej najvýznamnejšie pamiatky; Historické súvislosti šírenia gotiky v Uhorsku a na Slovensku; Nizozemská maľba- Jan van Eyck; Katedrálová plastika vo Francúzsku ako integrálna súčasť architektúry;

Zhromažďovalo sa obrazový materiál k učebným textom a bola spracovaná prezentácia v programe Prezi na tému Ranokresťanské a Byzantské umenie;

December – aktivity sa nevykazovali

Január – pracovalo sa na tvorbe učebných textov z predmetu DVK. Spracované boli nasledujúce kapitoly: Spoločensko-politická situácia v Európe v 14. storočí, s dôrazom na podmienky na Apeninskom polostrove; Historické predpoklady vzniku humanizmu v Taliansku na pozadí spoločensko-politických konotácií; Osobnosti literatúry a filozofie, ktoré ovplyvnili humanistické hnutie v Taliansku v 15. storočí; Spoločensko-politická situácia v talianskych mestských štátoch- Florencia, Miláno, Benátky, pápežský Rím; Vývoj v zaalpskej oblasti, konfesionálne rozpory, husitské revolučné hnutie, reformácia Martina Luthera v Nemecku, Zwingli v Ženeve, vznik anglikánskej cirkvi v Anglicku hroziace turecké nebezpečenstvo; Vznik renesancie v Taliansku na podklade myšlienok humanizmu a vychádzajúc z latentnej prítomnosti antiky na tomto území, inšpirácia zachovanými artefaktmi a architektúrou; Šírenie renesančných myšlienok do prostredia za Alpami- Nemecko, Uhorsko, Francúzsko, Anglicko; Renesančná architektúra v Taliansku, princípy, materiály, konštrukcie, ranorenesančná architektúra v Taliansku;  Florencia, centrum ranej renesancie, Bruneleschi- San Lorenzo, Kaplnka Pazzi; Vrcholná renesancia v Ríme- výstavba najväčšej stavby tých čias chrám Svätého Petra- Bramante, Michelangelo; Neskorá renesancia v architektúre v rôznych mestských štátoch Talianska- Benátky, Rím, Florencia, Miláno, Padova, Urbíno. Premena a modifikácia princípov ranej a vrcholnej renesancie; Renesančné maliarstvo v Taliansku, princípy maľby, druhy a techniky, inšpirácie antickou plastikou a sochou, mozaikou. Florencia- centrum ranej renesancie; Raná renesancia vo Florencii v maliarstve- Massaccio, Boticelli, Mantegna, Fra Angelico, Ucello; Michelangelo Bounarotti- univerzálny renesančný a humanistický učenec, svojou tvorbou presahujúci rámec svojej doby, fenomén architektúry, maliarstva, sochárstva, básnik; Vrcholná renesancia v maliarstve, charakteristika princípov a trendov, centrá a osobnosti- Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michelangelo Bounarotti; Neskorá renesancia v maliarstve, Miláno, Padova, Urbíno. Premena a modifikácia princípov ranej a vrcholnej renesancie - tzv. Benátska škola- Bellini, Giorgione, Veronese. Tizian, Tintoretto; Neskorá renesancia v maliarstve, Miláno, Padova, Urbíno. Premena a modifikácia princípov ranej a vrcholnej renesancie - tzv. Benátska škola- Bellini, Giorgione, Veronese. Tizian, Tintoretto; Maliarske dielo Tiziana- portrétna tvorba, benátsky luminizmus, španielske pôsobenie- nástenné maliarstvo; Princípy manierizmu, samostatný sloh, ktorý poprel renesanciu a pokúšal sa napodobiť manierou diela vrcholných predstaviteľov renesancie; Renesančné sochárstvo v Taliansku jeho techniky, materiály a osobnosti, ktoré kreovali sloh; Ranorenesančné sochárstvo vo Florencii- tvorba Ghibertiho- Rajská brána, Donatelo, Luca della Robbia; Vrcholne renesančné sochárstvo- Michelangelo; Renesancia v ostatnej Európe, architektúra vo Francúzsku, Španielsku, Uhorsku a v Čechách; Renesančné maliarstvo v Španielsku El Greco; Renesančné maliarstvo v Nizozemsku- Peter Brueghel; Renesančné maliarstvo v Nemecku- Albrecht Durer, Mathias Grunewald; Renesančné maliarstvo v Nemecku- Hans Holbein, Lucas Cranach;

Február – v tomto mesiaci sa zhromažďovalo obrazový materiál k učebným textom z DVK a písali sa nasledujúce kapitoly k učebným textom: Spoločensko-politická situácia v Európe obdobia vrcholného novoveku; Politická situácia v Taliansku, Francúzsku a ostatných krajinách Európy; Charakteristika barokového slohu všeobecne, východiská, vzory, opozícia; Talianska baroková architektúra, typológia stavieb, materiály, dekorativizmus; Talianski barokoví architekti- Maderna, Bernini, Boromini; Baroková architektúra vo Francúzsku, absolutizmus Ľudovíta XIV. Klasicizujúca línia baroka vs dynamizujúca v jednotlivých krajinách v závislosti na konfesionálnom usporiadaní; Spoločensko-politická situácia v krajinách rakúskej koruny- Habsburgovci v strednej Európe; Situácia v spoločnosti a politike na území dnešného Slovenska v rámci Habsburgovskej monarchie; Architektúra v Rakúskej monarchii- filiácie, vzory, inšpirácie na území Čiech, Rakúska, Uhorska; Architektúra baroka v Rusku na pozadí spoločensko-politických zmien- vláda Petra I. Veľkého z dynastie Romanovovcov; Barokové sochárstvo v Taliansku- charakteristika, druhy, techniky; Bernini a jeho tvorba- monumentálna aj komornejšia; Sochárstvo baroka v ostatnej Európe- základná charakteristika a predstavitelia; Barokové sochárstvo v Čechách- J. Brokof, M. Brokof, J. Jackel, Barokové sochárstvo na Slovensku- predstavitelia a centrá umeleckej produkcie; Maliarstvo baroka, základná charakteristika, druhy, techniky, námety, talianska maľba- Caravaggio; Klasicizujúci barok v maliarstve Francúzska- absolutizmus Ľudovíta XIV.; Nicolas Pousin, Claude Lorrain- vrcholní predstavitelia francúzskeho klasicizujúceho maliarstva; Španielske barokové maliarstvo- Diego Velazquez, Barokové maliarstvo v Anglicku; Nizozemské barokové umenie- dve odlišné koncepcie rozvoja v Južnom Nizozemsku a v Holandsku; Peter Pavol Rubens- fenomén dynamizujúceho baroka v maliarstve; Rembrandt van Rijn- reprezentant klasicizujúceho baroka v nizozemskom maliarstve; Vermeer van Delft, nizozemskí krajinári- Jan van Goyen; Rokový sloh v Európe ako vyústenie a zakončenie baroka, špecifiká a nuansy slohu, Rokoková architektúra v Európe v jednotlivých krajinách; Rokokové maliarstvo vo Francúzsku, Taliansku, najvýznamnejší predstavitelia a diela, ako obraz doby; Terminologický slovník k baroku; Terminologický slovník k rokoku;

Marec – v danom mesiaci sa pracovalo na dopisovaní jednotlivých kapitol k učebným textom z DVK, na zhromažďovaní obrazového materiálu do učebných textov, následne vkladaniu a dopĺňaniu popisov k jednotlivým obrázkom. Nasledovalo dokončenie učebných textov a ich formálna úprava, tak aby boli pripravené do tlače. Po konzultáciách boli vytvorené aj obálky na učebné texty;

Apríl – v tomto mesiaci boli učebné texty z DVK (Gotika, Barok/Renesancia I. a Barok/Renesancia II.) zadané do tlače a následne vytlačené.

Bol zhromaždený obrazový materiál v elektronickej podobe na nasledujúce témy: Slovenské umenie 20. storočia; Slovenská výtvarná moderna; Umenie na Slovensku v 21. storočí – súčasná slovenská tvorba; Konceptuálne umenie;

Umenie na Slovensku v 20. storočí bolo spracované do elektronickej prezentácie v programe Prezi. K učebným textom z DVK boli spracované prezentácie v programe PowerPoint z obrazového materiálu, ktorý je v nich použitý.

Boli vytvorené písomné previerky, tak čiastkové ako aj súhrnné, v programe Microsoft Word podľa jednotlivých tematických okruhov z predmetu DVK.