Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.2. Inovácia metód a foriem výučby Počítačovej grafiky v odborných predmetoch

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

3

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

212

191

 

Február 2012

Zasadnutie koordinátorov, analýza stavu jednotlivých aktivít, určenie harmonogramu odovzdania aktivity  4.2. a jej kompletizácia.

Marec 2012

Zasadnutie koordinátorov, analýza stavu jednotlivých aktivít, určenie harmonogramu odovzdania aktivity a jej kompletizácia, kopírovanie materiálu na archiváciu pre výstup aktivity 4.2.

Kontrola kompletnosti aktivity 4.2. napaľovanie dát na CD disky, vkladanie finálnej dokumentácie do šanónov, kompletné uzatvorenie aktivity 4.2.  

Zhromažďovanie fotografických materiálov – žiackych prác v grafickom programe pre výstup aktivity    Nasledovné spracúvanie fotografických materiálov a žiackych výstupov do PowerPoint prezentácií.

Práca na fotodokumentácií prezentácií a obhajobe žiackych prác s vytvorením prezentácie Práca na finálnom výstupe z aktivity 4.2. vytvorenie prezentácie zo žiackych výstupov v digitálnej podobe v programe PowerPoint.

Ukončenie aktivity 4.2.. doplnenie spisového obalu a uzatvorenie aktivity .