Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.1. Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

2

2

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

4

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

Počet

212

191

 

Činnosť v tejto aktivite v rámci mesiacov november až február spočívala v získavaní nového fotografického materiálu odborným personálom a to konkrétne fotografovaním v Múzeu v Lendaku, kde nafotili ľudové kroje- mužské i ženské, čipky, výšivky a rôzne artefakty súvisiace s ľudovým umením. Ďalší materiál sme zbierali v Spišskom múzeu, kde sa v ich depozite fotili kroje Spiša, ich detaily, výšivky, čipky, celá krásna zbierka, ktorá bola doteraz ukrytá  pred zrakmi návštevníkov.

V rámci tejto aktivity vznikali nové texty o ľudovom odeve, čipkách a výšivkách, o modrotlači, ktoré sa sumarizovali do záverečnej formy a následne sa spracúvali v programe In design do brožúr, spracúval sa k nim obrazový materiál a dávali sa dokopy celé brožúry v menovanom programe a do konca apríla sa do konečnej formy spracovali brožúry o modrotlači na Spiši, o krojoch na Spiši, o výšivkách a čipkách na Spišských krojoch. Tieto brožúry sú predpripravené s prvotnými návrhmi na obálku k tlači na konzultácie s tlačiarom.