Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.4. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

3

3

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

Počet

50

55

 

Príprava , spracovanie a vytlačenie učebných textov „Financie“v rámci aktivity č.3.4 v počte 30 ks.

Spracovanie a vytlačenie výstupných testov 1-8 po 60 ks spolu 540 ks v rámci aktivity č. 3.4

Príprava podpornej dokumentácie na prednášky v rámci aktivity č. 3.4 (zoznamy, harmonogramy, hlásenia do BA)