Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.3. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

4

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné

technológie vo vyučovacom procese

počet

5

5

Počet žiakov/študentov zapojen.ch do realizácie aktivít projektu

Počet

212

191

 

V rámci aktivity 3.3. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika sú už spracované nasledujúce tematické celky učebných textov (teória):

Zhrnutie a prehĺbenie učiva zo základnej školy; Výrazy a ich úpravy; Základy planimetrie  (zobrazenia); Trigonometria pravouhlého trojuholníka. Výpočty obsahov a obvodov rovinných obrazcov; Lineárne funkcie. Lineárne rovnice, nerovnice a ich sústavy; Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice; Funkcie; Goniometria a trigonometria; Stereometria; Kombinatorika; Pravdepodobnosť; Štatistika; Analytická geometria kvadratických útvarov v rovine.

Tiež je k týmto celkom spracovaná aj časť riešených príkladov. Zbierka príkladov obsahuje súbor neriešených príkladov súvisiacich s danými tematickými celkami. Spracované sú aj prezentácie k niektorým témam. Zbierka previerok a školských prác je rozpracovaná a stále sa dopĺňa. Taktiež stále dopĺňam zbierku riešených a neriešených príkladov a spracúvam rôzne prezentácie k jednotlivým témam.