Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.1. Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania Anglického jazyka

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

158

147

 

V mesiacoch júl a august nebola v aktivite 3.1. vykazovaná žiadna činnosť z dôvodu čerpania  letnej dovolenky.

V mesiaci september sa pokračovalo v rozborovo- náčuvovej fáze : hospitáciách, vzorových hodinách a rozboroch s expertkou, ktoré sa stávajú praktickým podkladom pre špecifikáciu budúcej školiacej fázy, pričom bol dôraz v tomto mesiaci kladený zvlášť na prácu so žiakmi so špeciálnymi potrebami a prispôsobenie sa tejto situácii  metódami a klasifikáciou.