Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.8 .Skvalitnenie procesu odbor. Vyučovania nábytk. Tvorby s využitím modernej počít. A didakt. Techniky

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

0

 

Maj a jún

V mesiaci maj a jún po spracovaní textov  som posunul materiály personálu k dodatočnej korektúre.

Došlo k rozdeleniu úloh  v rámci ďalších tém zameraných na tematický plán, aby sa mohlo čo najviac nadviazať na témy , ktoré majú pomôcť žiakom pri riešení konkrétnej práce., taktiež k zhromažďovaniu a spracúvaniu obrazového materiálu a odborných textov  v Power Pointe a tiež Worde.. Doplnil som texty texty o obrazový materiál.

 

Júl a august:

V týchto mesiacoch nebola v aktivite 4.8 vykonávaná žiadna aktivita z dôvodu čerpania letnej dovolenky.

 

September a október:

V mesiacoch sa hľadali zdroje k téme a urobil súhrn obrázkov :

Svetlo a jeho vplyv na  interiér

Trendy  súčasných interiérov

 

Pripravil som priebežný harmonogram ku konkrétnym cieľom. Po naštudovaní materiálov k aktivite začínam spracovávať jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné pre skvalitnenie nábytkovej tvorby.