Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.7. Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

97

0

 

 

V období máj – október 2011 boli na tému písmo pre propagačné výtvarníctvo písomne spracované tieto témy:

 

1. Kaligrafické typy písma prvého tisícročia: Rímska kapitála,   keltské písmo     

    a ornamentika

    minuskulové kurzívy, ranobyzantské písmo, cyrilika

2. Kaligrafické typy písma prvej polovice druhého tisícročia: byzantské písmo,

    arabské, egyptské, čínske druhy písma

3. Vzorník kaligrafických písem – charakteristika, ukážka – rímske, gotické,     

    renesančné, klasicistické, barokové, moderné

4. Rôzne druhy švihoviek – rôzne nástroje

5. Umiestnenie textu v ploche, príklady šablón

6. Vývoj abecedy od Sumerov, cez hieroglyfy, klinové písmo, egyptské, fenic-

    ké a grécke písmo