Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.5. Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

3

 

Aktivita je v štádiu zhromažďovania a kompletizácie materiálov, písania štruktúry učebných textov. Učebný text 1. časť pod názvom Pozlacovanie a polychrómia je už napísaná, a pracuje sa na kompletizácii a záverečnej podobe tohto učebného textu. Predbežný počet strán 95.

Zhotovené sú vzorkovnice k jednotlivým čiastkovým činnostiam – vzorkovnica ozdobných techník používaných na historickom nábytku, vzorkovnica drevín , listov a kôry využívaných v odbore konzervátorské a reštaurátorské práce.