Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.4. Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry – zdoku-mentovanie nábytku v okolí v rôznych hist. obdobiach

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

0

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

2

 

V rámci tejto aktivity je už vytlačená  1. časť učebných textov Dejiny nábytkovej kultúry 1 – starovek a stredovek, počet strán 50. V štádiu rozpracovania je 2. časť učebných textov Dejiny  nábytkovej kultúry 2 – novovek, predpokladaný počet strán 90.doteraz napísaných 40 strán formát A4.

Tiež je urobená prezentácia v power pointe z Dejín  nábytkovej kultúry 1, počet slajdov 25.

V štádiu rozpracovania je fotenie historických nábytkov v okolí Spiša.