Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.4. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

3

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

Počet

50

44

 

Prípravovalo sa spracovanie podpornej dokumentácie k prednáškam v rámci aktivity – 3.4 Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

  Podpornú dokumentáciu tvorili:

      -   harmonogramy prednášok,

-   prezenčné listiny,

-   Informácie o konaní vzdelávacích aktivít do BA v rámci aktivity č.3.4

 

Prednášky prebehli v mesiacoch máj, jún, september, október  v počte 82,5 hodín. Prednášky zrealizoval lektor Ing. Vladimír Ľuba .

 

Príprava exkurzií

– kontaktovanie NBS v Bratislave, dohodnutie podmienok návštevy NBS

– dohodnutie termínu a podmienok exkurzie do Mincovne v Kremnici a  Múzea mincí a medaily.

 

V mesiaci jún a september som zrealizovala dve 3.dňové exkurzie do Mincovne v Kremnici, Múzea mincí a medaily v Kremnici a do NBS v Bratislave. V rámci realizácie exkurzií som vypracovala podpornú dokumentáciu ktorú tvorili:

- Informácie o konaní exkurzií

- prezenčné listiny žiakov

- informovaný súhlas rodiča

- poučenie o BOZP na exkurzií

- plán exkurzie

-organizačné zabezpečenie exkurzie.