Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.3. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

0

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné

technológie vo vyučovacom procese

počet

5

2

Počet žiakov/študentov zapojen.ch do realizácie aktivít projektu

Počet

212

0

 

  • V rámci tejto aktivity bol spracovaný zoznam literatúry potrebný pre vyučovací predmet matematika, audio-vizuálnych pomôcok, spotrebného materiálu, učebníc a zvlášť rôznych druhov encyklopédii, ktoré sa stanú základom knižnice pre žiakov a pedagógov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.. Tomuto vypracovaniu predchádzalo podrobné oboznamovanie sa s knižnými titulmi a samozrejme, cenovými reláciami, aby mohli byť zachované zmluvné podmienky projektu čo do množstva a ceny. Urobil sa harmonogram činností a realizácie aktivity. Začalo sa elektronické spracovávanie zadaní príkladov pre tvorbu elektronickej verzie zbierky príkladov z matematiky pre potreby našej školu.