Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.2. Nové metódy a formy výučby Nemeckého jazyka

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

54

0

 

  • V rámci tejto aktivity boli doteraz vypracované zoznamy literatúry faktu, beletrie, audio-vizuálnych pomôcok, spotrebného materiálu, učebníc a zvlášť rôznych druhov slovníkov, ktoré sa stanú základom žiackej jazykovej knižnice. Tomuto vypracovaniu predchádzalo podrobné oboznamovanie sa s knižnými titulmi v nemeckom jazyku, a samozrejme, cenovými reláciami, aby mohli byť zachované zmluvné podmienky projektu čo do množstva a ceny.
  • V rámci aktivity 3. 2 sa za posledné obdobie upravil a skompletizoval zoznam literatúry vybranej pre žiacku knižnicu a taktiež sa zároveň začalo verejné obstarávanie.