Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

2.1. Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

212

200

 

  • Expert p.Václavík (ext.)
  • V rámci aktivity 2.1. Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy sa dňa 14.10.2010 uskutočnil anonymný dotazníkový prieskum, ktorý mal za úlohu zmapovať proces výučby  a situácie školy z troch zorných uhlov: žiakov, rodičov a pedagógov. Dotazníkový prieskum žiakov školy prebiehal v triedach počas vyučovania, popoludní dotazník vyplňovali pedagógovia školy a nakoniec rodičia žiakov školy. Prieskum prebiehal plynule a bez akýchkoľvek problémov.
  • Dotazníky pre jednotlivé kategórie respondentov boli zamerané na mapovanie procesu výučby z hľadiska dodržiavania zásad efektívneho manažmentu – spôsob výkladu učiva, hodnotenie žiakov, rozsah práce žiakov doma a preskúmanie vyváženosti požiadaviek a očakávaní žiakov, učiteľov rodičov a vedenia školy. Dotazníky boli anonymné z dôvodu dosiahnutia otvorených odpovedí respondentov.
  • Vypracovanie komplexnej analýzy pre vedenie školy bude vykonané prostredníctvom  firmy úspešnej vo výberovom konaní SoMaTrans, zastúpený expertom RNDr. Petrom  Václavikom zo Žiliny-Závodia.
  • Vyplnené dotazníky prevzal osobne expert a ďalšou fázou práce s týmito dotazníkmi bola práve analýza odpovedí, ktoré spracúval RNDr. Peter Václavík, ktorý v priebehu apríla 2011 viedol sedenia s jednotlivými cieľovými skupinami, ktoré dotazníky vypĺňali a svojim rozborom jednotlivých odpovedí a z toho vyplývajúcich výsledkov s nimi vlastne analyzoval súčasné dianie na škole z pohľadu cieľových skupín. Mnohé z odpovedí niektorých zaskočili, mnohé ani neprekvapili, no všetky poznatky získané týmto dotazníkom, budú pre nás všetkých bohatým zdrojom ponaučení. Podobné dotazníky a analýza prebehnú aj v konečnej fáze nami realizovaného projektu a to bude najlepší čas na konfrontovanie výsledkov a hodnotenie.