Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.10. Inovácia metód a foriem výučby odborného predmetu Polygrafia

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

0

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

1

 

  • Príprava základných textových a obrazových podkladov na vypracovanie konkrétnych učebných osnov i prezentácii špecializovaných na odbor polygrafie. Po konzultácii s odborným personálom v aktivite sa stanovil výber potrebných materiálov na spracovanie.
  • Realizácia materiálov využíva formu skenovania odbornej literatúry, obrazovej prílohy s podporou elektronických informácii z internetových stránok, ktoré budú následne upravované v textových editoroch a grafických programoch. Finálny výstup počíta s tlačenou formou v podobe odbornej literatúry a s elektronickou formou v podobe prezentácií na konkrétne prednášky. Preto v priebehu realizácie sa budú jednotlivé časti pripravovaných materiálov upravovať podľa odbornej i praktickej potreby.
  • Na vypracovanie učebných osnov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály sa postupne pripravujú podklady v podobe konkrétnych textov a odborných článkov. Realizácia materiálov sa v prvom štádiu spracovania zameriava na základne pojmy a texty k jednotlivým vyučovacím predmetom. Využíva sa forma skenovania odbornej literatúry s podporou elektronických informácii z internetových stránok, ktoré sú následne upravované v textových editoroch. Pripravené texty počítajú s obrazovou prílohou, finálnym výstupom v tlačenej i elektronickou forme v podobe prezentácií na konkrétne prednášky.
  • Postupne sa pripravujú podklady  na vypracovanie učebných osnov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály. Využíva sa forma skenovania odbornej literatúry s podporou elektronických informácii z internetových stránok. Pripravované texty počítajú s obrazovou prílohou, finálnym výstupom v tlačenej i elektronickej forme v podobe prezentácií na konkrétne prednášky.
  • Príprava podkladov na vypracovanie učebných osnov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály. Hľadanie a výber obrazovej prílohy na doplnenie podkladov pre spracovanie textov v tlačenej i elektronickej forme v podobe prezentácií. Obrazová príloha bude obsahovať bitmapové obrázky z interného fotografického materiálu a informačného internetového zdroja. Podľa možností sa niektoré texty doplnia formou animácií a odborných videofilmov.