Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.9. Krajinársky kurz

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

80

0

 

  • V tejto aktivite prebehol výber vhodných lokalít zaujímavých a vhodných na jej realizáciu a prieskum trhu ohľadom konkrétnych ubytovacích zariadení, ktoré by vyhovovali našim požiadavkám, finančným možnostiam a nachádzali sa v nami vybraných lokalitách.