Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.8 .Skvalitnenie procesu odbor. vyučovania nábytk. tvorby s využitím modernej počít. a didakt. techniky

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

0

 

  • Vo tejto aktivite sa začali učitelia zaoberať hľadaním inšpiračných zdrojov a obrazovej dokumentácie na skvalitnenie vyučovania nábytkovej tvorby. Ide o rôzne typy interiérov, jednotlivých nábytkových prvkov zo zameraním na celkové ladenie a usporiadanie, ktoré ma dopomôcť žiakom pri objasnení danej témy. Obrazová dokumentácia je zameraná aj na farebné ladenie v rôznych typoch interiérov.
  • V mesiaci február došlo k informovaniu odborného personálu o cieľoch a naštudovaní aktivity. Pripravil sa priebežný harmonogram .Po naštudovaní materiálov k aktivite sa kompletizoval prierez témami, ktoré sú potrebné pre skvalitnenie nábytkovej tvorby. V ďalšom sa kompletizoval materiál k téme a urobil súhrn obrázkov : Farba v interiéri, Povrchové materiály. Začína sa spracovávanie textov, ktoré prebehnú dodatočnými korektúrami odborným učiteľom č.1 a 2. V mesiaci apríl došlo k stretnutiu odborného personálu a rozdeleniu úloh: 1. Informovanie o spracovaní ďalších tém- svetlo a interiér a jeho vplyv. Urobil sa súhrn textov o pôsobení svetla v interiéri a jeho psychologický účinok na človeka a pôsobenie umelého svetla na interiér. Začíname spracovávať a upravovať text do predfinálnej podoby.