Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.4. Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry – zdoku-mentovanie nábytku v okolí v rôznych hist. obdobiach

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

0

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

1

 

  • v rámci tejto aktivity je už napísaná 1. časť učebných textov Dejiny nábytkovej kultúry