Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.3. Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

212

0

 

  • V mesiacoch február, marec, apríl sa uskutočnilo zhromažďovanie obrazového materiálu k tvorbe PowerPointových prezentácií pre zefektívnenie výučby predmetu Dejiny výtvarnej kultúry. Nakoľko tvorba prezentácií je časovo náročná, množstvo odovzdaného materiálu je aj vo forme samostatných obrázkov, ktoré už aj boli použité pri výučbe ako učebná pomôcka. Následne budú spracované do formy prezentácie.
  • Zoznam tém kompletizovaného obrazového materiálu: americké umenie po 2. sv. vojne; art-brut (surové umenie); francúzska gotická architektúra; gotické architektonické tvaroslovie; gotické sochárstvo a ornamentika; gotická architektúra v Európe; graffiti-art; sochárstvo 20. stor. svetové; abstraktné umenie; barok v Čechách; informel a tachizmus; Mezopotámia; románske maliarstvo;
  • Zoznam vytvoreným PowerPointových prezentácií: gotické sochárstvo; op-art; francúzsky nový realizmus; land-art; neoexpresionizmus; rokoko; románske maliarstvo;