Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.4. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

3

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

Počet

50

0

 

  • príprava a spracovanie učebných textov v rámci aktivity č.3.4
  • príprava a spracovanie výstupných testov č.5, č.6 v rámci aktivity č. 3.4
  • príprava exkurzie – kontaktovanie NBS v Bratislave, dohodnutie podmienok návštevy NBS
  • dohodnutie termínu a podmienok exkurzie do Mincovne v Kremnici