Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IKT

10/2010

05/2011

05/2011

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu

počet

13

13

 

  • kurz Word, Excel, ovládanie internetu
    • termíny konania školení: 7.1.2011, 31.1.2011, 21.4.2011
  • 1.skupina (6 učiteľov) – Majoroši (lektor), Korkoš, Lojeková, Pirožeková A., Reznický, Toporcer,
  • 2.skupina (7 učiteľov) – Zoričáková (lektor), Dominiková, Gančová, Perignáthová, Svitanová, Bačová, Dobrovič
  • 13 učiteľov zapojených do realizácie aktivity

 

  • v nasledujúcom monitorovacom období sa uskutoční ďalšia časť vzdelávania v rámci tejto aktivity