Informovanosť a publicita

 

Manažér publicity: PaedDr. Jarmila Dobešová - Serbinčíková