Informácie pre záujemcov o štúdium na našej škole

Informácie pre záujemcov o štúdium neumeleckých odborov na našej škole

V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 PONÚKAME ŠTÚDIUM

V 4-ROČNOM  ŠTUDIJNOM ODBORE 3446 K grafik tlačových médií

 

Na základe schváleného plánu výkonov zriaďovateľom školy plánujeme prijať na uvedený študijný odbor 12 žiakov.

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok podľa schválených a zverejnených kritérií a dodržanie nasledovných termínov:

  1. Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky

Termín: do 10. 3. 2014 Zodp.: riaditeľ strednej školy

  1. Odovzdanie prihlášok na štúdium riaditeľovi základnej školy

Termín: do 10. 4. 2014 Zodp.: zákonný zástupca žiaka

  1. Doručenie prihlášok na strednú školu

Termín: do 20. 4. 2014 Zodp.: riaditeľ základnej školy

  1. Prijímacia skúška – 1.kolo

Termín: 12. 5. 2014 Zodp.: riaditeľ strednej školy

Ak uchádzač o štúdium nie je žiakom základnej školy, podáva zákonný zástupca prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 20. apríla 2014 (prospech v prihláške potvrdzuje škola, ktorú žiak navštevoval alebo je potrebné k prihláške pripojiť overené kópie vysvedčení).

 

Kežmarok 15.1.2014

 

Informácie pre záujemcov o štúdium umeleckých odborov na našej škole

V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 PONÚKAME ŠTÚDIUM

 

V 4-ročných ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

                8245 M01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo-drevorezieb

 8260 M propagačné výtvarníctvo

 8270 M scénická kostýmová tvorba   

                8297 M fotografický dizajn

V 3-ročných UČEBNÝCH ODBOROCH:

                8555 H umelecký rezbár

                8557 H umelecký stolár

                8582 H umelecký krajčír

Na základe schváleného plánu výkonov zriaďovateľom školy, plánujeme otvoriť dve triedy študijných odborov a jednu triedu učebných odborov.

Predpokladom prijatia na štúdium do vyššie menovaných umeleckých odborov je úspešné absolvovanie talentových skúšok podľa schválených a zverejnených kritérií a dodržanie nasledovných termínov:

  1. Zverejnenie kritérií na talentové skúšky

T: do 20. 1. 2014 Z: riaditeľ strednej školy

Kritériá nájdete v ľavej dolnej časti našej stránky

  1. Odovzdanie prihlášok na štúdium riaditeľovi základnej školy

T: do 20. 2. 2014 Z: zákonný zástupca žiaka

  1. Doručenie prihlášok na príslušnú strednú školu

T: do 28. 2. 2014 Z: riaditeľ základnej školy

Ak uchádzač o štúdium nie je žiakom základnej školy, podáva zákonný zástupca prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 28. februára 2014 (prospech v prihláške potvrdzuje škola, ktorú žiak navštevoval alebo je potrebné k prihláške pripojiť overené kópie vysvedčení).

 

Kežmarok 15.1.2014