Ciele projektu

 

Ciele projektu

 

Cieľ projektu

Inováciou vzdelávacieho procesu zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov a tým skvalitniť ich vzdelávanie a získanie zručností
pre trh práce

Špecifický cieľ projektu 1

Vzdelávanie zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

Špecifický cieľ projektu 2

Posilnenie kľúčových kompetencií a schopností žiakov, s cieľom  uľahčiť ich prestup na vysoké školy a vstup na trh práce

Špecifický cieľ projektu 3

Inovácia obsahu a metód vzdelávania

Špecifický cieľ projektu 4

Zriadenie laboratórií a inovácia odborných učební