Aktuálne napredovanie v našom projekte (marec 2011)

 

Čas sa náhli ďalej a ďalej a aj činnosti v našom projekte sa dostali do fázy, keď každý koordinátor začína prácu vo svojej aktivite. Naštartovali sme rôzne činnosti, jednak tie, ktoré sa týkajú projektu ako celku, ale aj samotné čiastkové aktivity.

 

V jednotlivých aktivitách prebieha individuálna príprava jednotlivých koordinátorov a ich odborného personálu a za posledné obdobie sa pracovalo takto:

V aktivite 3.1 (Zavádzanie a overenie  inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania Anglického jazyka ) sa tvoril zoznam literatúry na vytvorenie jazykovej žiackej knižnice.

V aktivite 3.2 (Nové metódy a formy výučby Nemeckého jazyka) sa tvoril zoznam literatúry na vytvorenie jazykovej žiackej knižnice.

V aktivite 3.3 (Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika) sa urobil harmonogram činností a realizácie aktivity. Začalo sa elektronické spracovávanie zadaní príkladov pre tvorbu elektronickej verzie zbierky príkladov z matematiky pre našu školu.

Pre aktivitu 3.4 (Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika) prebehla príprava a tvorba testov pre študentov pre predmet Ekonomika a spracovávanie nových učebných textov pre tento predmet.

V aktivite 4.1 (Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“) prebehol rozbor aktivity s odborným personálom a bližšie špecifikovanie a rozdelenie úloh. Všetci členovia tejto aktivity zháňajú odbornú literatúru k ľudovým tradíciám a zháňajú kontakty na ľudí a inštitúcie udržiavajúcich ľudové tradície a remeslá. Prebehlo aj fotenie materiálov (zamerané na modrotlač) vo vybraných umeleckých inštitúciách do zborníka a spracovanie nafoteného materiálu a taktiež prebieha tvorba odborných textov k pripravovanému zborníku.

V aktivite 4.2 (Inovácia metód a foriem výučby počítačovej grafiky  v odborných  predmetoch) sa postupne získava fotomateriál pre publikáciu o svetovej fotografii v digitálnej forme a tvorili sa texty k výučbe grafických programov.

V aktivite 4.3 (Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry) sa vyhľadávala obrazová odborná obrazová dokumentácia a digitálnej prezentácii obrazovej časti aktivity.

Aktivita 4.4 (Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry - zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych historických obdobiach) spracováva odborné texty a fotodokumentácie pre záverečné výstupy aktivity.

Aktivita 4.5 (Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela) pracuje na zháňaní a spracúvaní odbornej literatúry pre výsledné texty.

V aktivite 4.6 (Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov) sa pripravoval a spracúval materiál pre nové učebné materiály ako sú nové postupy.

V aktivite 4.7 (Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie) prebiehalo zbieranie materiálov z oblasti písma, výber rôznych typov písiem.

Pre aktivitu 4.8 (Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej a didaktickej techniky) sa zbierala obrazová dokumentácia k pripravovanému učebnému textu ako učebnej pomôcke.

V aktivite 4.10 (Inovácia metód a foriem výučby predmetu Polygrafia) sa pre predmet polygrafia tvorili odborné podklady pre učebné texty, skenovanie a následne digitálne spracovanie ťažko dostupnej odbornej literatúry pre túto aktivitu.

Medzi podporné aktivity patrí Publicita a informovanosť o projekte, kde sa doposiaľ vytvoril informačný materiál podľa aktuálneho manuálu o publicite ako sú: informačná tabuľa, informačné plagáty inštalované po škole, nálepky na označovanie nakúpeného materiálu a nálepky pre administratívne označovanie, informačné letáky na prezentáciu školy, boli vytvorené články pre tlačové  regionálne periodiká, pre školskú webovú stránku a návrhy na kalendáre pre školu.

V rámci riadenia projektu prebehli verejné obstarávania buď formou prieskumu trhu a následného výberu dodávateľa a aj uverejnením informácií vo vestníku. Doposiaľ prebehli tieto výberové konania:

1. Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy

2. Služby súvisiace s riadením:

     Projektový manažér

     Finančný manažér

     Manažér monitoringu

     Účtovník

     Pracovník pre verejné obstarávanie

3. Tlačiarenské a a príbuzné služby

4. 11.3.1 Expert a metodik aktivity

    12.3.1 Expert a metodik aktivity

5. Kancelárske potreby

6. 5.6.3.1 Školenie Riadenia kvality

    6.3.2 Školenie Manažment

    6.3.3 Školenie Riadenie kvality

    6.3.4 Školenie Manažment

 

V aktivite 2.1 (Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy) prebehol anonymný dotazníkový prieskum, ktorý mal za úlohu zmapovať proces výučby  a situácie školy z troch zorných uhlov: žiakov, rodičov a pedagógov. Dotazníkový prieskum žiakov školy prebiehal v triedach počas vyučovania, popoludní dotazník vyplňovali pedagógovia školy a nakoniec  rodičia žiakov školy. Dotazníky boli anonymné z dôvodu dosiahnutia otvorených odpovedí respondentov. Vypracovanie komplexnej analýzy pre vedenie školy bolo vykonané prostredníctvom firmy úspešnej vo výberovom konaní . Vyplnené dotazníky prevzal osobne expert a vyhodnotil ich. Po analýze údajov z dotazníkov bola expertom vypracovaná komplexná manažérska správa pre potreby vedenia školy za jednotlivé kategórie respondentov. Analýza vyhodnotila  celkový obraz školy z pohľadu jednotlivých kategórií respondentov, pozíciu školy pri získavaní nových žiakov a cesty ďalšieho rozvoja školy.

Ďalšou činnosťou v projekte je aj vzdelávanie pedagógov, ktoré už prebieha formou školení, ktoré im vylepšujú znalosti a zručnosti v práci s textovými, tabuľkovými a grafickými programami. To celé prispieva k zlepšeniu zručností pedagógov a tým k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Tieto školenia vedú naši odborní pedagógovia.

Prebehli aj prvé školenia pedagógov v rámci aktivity 1.4. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalifikovanosti a získania kompetencií - Riadenie kvality a manažmentu.

 

Snažíme sa napredovať a využiť možnosti, ktoré nám tento projekt poskytuje a veríme, že sa to odrazí aj v celkovej kvalite vyučovania.

 

Spracovala: PaedDr. Jarmila Serbinčíková (manažér publicity)