Aktuálna realizácia aktivít (február 2012)

Naše „moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“  opäť napreduje.......

Každým dňom od začiatku projektu sa naša snaha posúva bližšie a bližšie k úplnému zrealizovaniu všetkých výstupov aktivít a skvalitnenie vyučovacieho procesu je každým dňom vyditeľnejšie.
Tento viditeľný posun nastal teraz hlavne dodaním techniky pre potreby učiteľov aj žiakov, ktorá skvalitní vzdelávanie aj žiakov aj učiteľov. Čo konkrétne sa z techniky dodalo si môžete prečítať na našej stránke v článku o dodanej technike.
V jednotlivých aktivitách sa finišuje s úpravou, s  tlačou jednotlivých výstupov, školeniami, no niektorí majú stále plné ruky práce. Tak vám ponúkame krátky prehľad činností v jednotlivých aktivitách....
Aktivita 1.2
Táto aktivita v súčasnosti aktívne prebieha formou školení  zamestnancov odborných výtvarných predmetov v programe In design. Školenia prebiehajú každý týždeň v blokoch, čo dáva veľký priestor školeným na zdokonalenie sa v práci v tomto programe, ktorý im poslúži v ich ďalšej odbornej činnosti.
Aktivita 3.3.
V poslednom tvorivom čase sa v tejto aktivite spracovávali učebné texty k cieľovým výstupom aktivity- zbierka príkladov a to riešených i neriešených.
Aktivita 3.4.
Táto aktivita sa tiež chýli ku koncu a pripravujú sa výstupy už záverečnými úpravami pred tlačou.
Aktivita 4.2.
Aj táto aktivita mieri do cieľa  a to finálnym spracúvaním prezentácií žiackych prác na konečné digitálne spracovanie.
Aktivita 4.3.
Aj tu prebieha realizácia textovej a obrazovej časti skrípt a formálne úpravy pred zaslaním do tlače a naďalej prebieha digitálne spracúvanie učebných materiálov pre výučbu dejín výtvarnej kultúry.
Aktivita 4.4.
V rámci tejto aktivity sa už vytvorili a vyšli z tlače 2 diely Dejín nábytkovej kultúry ako učebných textov pre žiakov.
Aktivita 4.5.
Aj táto aktivita ako tá predchádzajúca bude mať dva diely učebných textov a práve prebieha ich záverečné grafické a textové usmernenie pred tlačou.
Aktivita 4.6.
 V tejto aktivite sa pracuje na dokončení učebných textov z predmetu Technológia pre žiakov a prebieha posledná grafická úprava pred tlačou.
Aktivita 4.7.
V tejto aktivite sa taktiež pripravujú učebné texty pre žiakov z oblasti písma a pracuje sa na grafickej úprave pred tlačou.
Aktivita 4.8.
Za posledné obdobie a teraz prebieha v tejto aktivite písanie textovej časti učebných textov, napr. časti Teplo súčasť domova a k tomu sa spracúva a j obrazová časť a súvisle s tým sa aj upravujú už doposiaľ hotové texty.
 

V oblasti publicity a informovanosti o projekte sa vykonali za posledné obdobie rôzne činnosti a to označovanie novododaného materiálu a techniky v súlade s aktuálnym manuálom, označovanie miestností, kde sa daná technika a materiál uložili, zrealizovali sme veľkú výstavu 4 X MY , ktorá bola v Kežmarku a trvala do konca januára. Vystavili sa na nej práce našich žiakov, ktorí sa zúčastnilo štyroch plenérov z aktivity 4.9. Krajinársky kurz a tak si široká verejnosť mal možnosť prezrieť všetky výstupy z tejto aktivity. Táto výstava slúžila na spropagovanie celého projektu a na jej medializáciu sme poskytli rozhovor do miestnej Kežmarskej televízie, do Slovenského rozhlasu a do Slovenskej televízie- regionálnej časti. V súvislosti s tým boli vytvorené aj plagáty a pozvánky na túto výstavu koordinátorom pre publicitu a informovanosť.
Ďalším počinom v tejto oblasti bolo vytvorenie návrhov malých kalendárikov a veľkých kalendárov pre širokú reklamu, ktoré sú v súčasnosti v tlači.