Aktivity projektu

 

    Názov špecifického cieľa

    1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií
        potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

    2. Inovácia edukačného procesu školy prostredníctvom projektového vyučovania

    3. Nové metódy a formy výučby všeobecnovzdelávacích predmetov 

    4. Nové metódy a formy výučby odborných predmetov

 

    1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií
     potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

    1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IKT

    1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov v digitálnej
          a počítačovej gramotnosti.

    1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT

    1.4. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvyšovanie odbornosti,
           kvalifikovanosti a získavanie kompetencií

 

    2. Inovácia edukačného procesu školy prostredníctvom projektového vyučovania

    2.1 Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy

    2.2. Analýza, tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu

    2.3 Tvorba a realizácia projektového vyučovania

    2.4  Evalvácia projektového vyučovania 

 

    3. Nové metódy a formy výučby všeobecnovzdelávacích predmetov

    3.1  Zavádzanie a overenie  inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania
          Anglického jazyka

    3.2  Nové metódy a formy výučby Nemeckého jazyka

    3.3  Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika

    3.4  Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

 

    4. Nové metódy a formy výučby odborných predmetov

    4.1  Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

    4.2  Inovácia metód a foriem výučby počítačovej grafiky  v odborných  predmetoch

    4.3  Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

    4.4  Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry - zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych
           historických obdobiach

    4.5.  Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela

    4.6  Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

    4.7  Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie

    4.8  Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej
           počítačovej a didaktickej techniky

    4.9  Krajinársky kurz

    4.10  Inovácia metód a foriem výučby predmetu Polygrafia