8221 M 11 DIZAJN – GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Študijný odbor je zameraný na základné princípy dizajnérskej tvorby v spojení so súčasnými trendmi v dizajne a navrhovania výrobkov s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko.

Odbor od začiatku rozvíja priestorovú predstavivosť a kreativitu, osvojenie dizajnérskych materiálov. Okrem klasických výtvarných techník sa štúdium zameriava aj na prácu s novými médiami. Vlastný návrh žiaci dokážu spracovávať v materiáloch a vo vyšších ročníkoch aj v 2D a 3D grafických softvéroch.

Žiaci sa naučia využívať rôzne prvky výtvarného prejavu a kompozícií,  ovládať tradičné techniky umeleckej grafiky, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou výpočtovej techniky, pracovať ako všestranný grafik, ktorý zvláda prácu v rôznych grafických softvéroch - Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, tvoriť architektúru a dizajn interiérových, exteriérových prvkov, tvoriť dizajn produktu na základe použitia,  celkovo riešiť 3D objekty s reálnym využitím,  pracovať v 2D a 3D  grafických softvéroch ako ProgeCAD a AutoCad.

    Za viac ako 20 ročné obdobie disponujeme skúsenosťami s vyučovaním audiovizuálnych a grafických predmetov. Okrem odborných skúseností s vyučovaním týchto predmetov máme k dispozícii materiálno-technické podmienky - ateliér s materiálnym vybavením, multimediálnu učebňu, k dispozícii máme 4 počítačové učebne s kvalitnými počítačmi s periférnymi zariadeniami a s grafickým softvérom na spracovanie audiovizuálnych a grafických diel. Z grafických programov okrem vyššie uvedených používame balík programov Adobe cloud, ktorého súčasťou je aj Project Felix-jednoduché kombinovanie 2D a 3D na vytváranie fotorealistických obrázkov a Character Animator (Beta) -animovanie 2D postavičiek v reálnom čase.

V obsahu odborného vzdelávania sú zahrnuté predmety: Výtvarná príprava,  Umelecká prezentácia, Technológia, Umelecká  prax,  Fotografovanie,  Priestorová tvorba, Navrhovanie, Počítačová grafika a typografia, Figurálne kreslenie,  Modelovanie,  Písmo. Naša škola aktívne  spolupracuje s grafickými firmami v Kežmarku a v Poprade,  kde už v súčasnosti posiela svojich žiakov na súvislú umeleckú prax.

Všeobecná zložka vzdelávania je zhodná pre všetky študijné odbory umeleckého zamerania podľa učebných plánov v Školskom vzdelávacom programe. Ich vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi.

Absolvent študijného odboru DIZAJN -  grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických štúdiách alebo reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť absolventov v oblasti dizajnu. Štúdium vytvára predpoklady aj na ďalšie pomaturitné a vysokoškolské štúdium predovšetkým dizajnu a architektúry.