2015_06 Pomaly sa blížime k záveru prác na tvorbe cieľov aktivít v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MÁJ 2015)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (MÁJ 2015)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
  •  Aktivita ukončená

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
  •  Aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
  •  Aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková
  •  Aktivita ukončená

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

Príprava dokumentov k odbornej aktivite - časový harmonogram a prezenčné listiny. Rozdelenie úloh pre odborný personál. Výber a príprava maliarskych podkladov, výtvarných materiálov a pomôcok k aktivite. Rozdelenie žiakov do skupín a poučenie BOZP. Pokyny k priebehu a realizácii maliarskeho plenéru v areáli kaštieľa v Strážkach. Zabezpečenie prevozu materiálov. Informovanie žiakov o náplni a metóde realizácie aktivity.

 

Realizácia praktickej časti aktivity sa uskutočnila počas dvojdňového plenéru 28. – 29. 5. 2015 v čase od 8.30 do 15.00 hod v kaštieli a v areáli parku v Strážkach.

 

Priama práca žiakov na vybranom výseku krajiny- maľba, kresba, kombinovanie techník- vyjadrenie vlastného pohľadu na krajinu s uplatnením svojského výtvarného rukopisu.

Práca na rozpracovaných kompozíciách v maľbe i kresbe- priebežné konzultácie s odborným pedagógom, vylepšovanie kompozičných i perspektívnych prvkov v obraze.

Ukončenie praktickej časti aktivity. Zabezpečenie odvozu maliarskych prác a materiálu do školy. Uloženie prác do skladu pred ich dokončením podľa rozdelenia skupín žiakov.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu mája 2015 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A. Zároveň pokračovala spolupráca s expertom matematiky, prebehli hospitácie a otvorené hodiny s expertom. 

V máji odborný personál Mgr.Jarmila Zoričáková spracovala v rámci sktivity nasledujúce materiály (budú k dispozícii v elektronickej verzii):

  • Tvorba elektronickej zbierky školských úloh  - spracovávanie zadaní školských úloh pre 1.-4. ročník - spracovávanie zadaní príkladov, tvorba riešení a spracovanie javovej analýzy spolu s vypracovaním bodového hodnotenia pre jednotlivé konkrétne písomné práce
  • Spracovanie riešených príkladov pre jednotlivé tematické celky v súlade s vytvorenými učebnými textami

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V máji 2015 pokračovalo písanie učebného textu pre 3.roč. Propagácia a reklama, a to konkrétne návrh loga a logotypu, vizuálny štýl a vkladanie obrázkov.

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

 

V tejto aktivite boli pripravované učebné obrazové materiály: štruktúra., textové a obrazové materiály na tému propagácia firmy. Tieto materiály boli využívané na hodinách figurálneho kreslenia, navrhovania a praxe.

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V rámci aktivity č 3.5 sa v mesiaci máj dokončila druhá časť zo skupiny scénických kostýmov k vybraným divadelným predstaveniam.

V  prvej časti sa dokončili žiacke návrhy na moderné spracovanie scénického kostýmu k vybranému divadelnému predstaveniu ..Podľa vybraných návrhov sa zhotovilo päť scénických kostýmov

Ďalej prebehlo inštalovanie scénických kostýmov vo výstavných priestoroch školy. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiách. a CD nosičoch.

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

-----

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V mesiaci máj sme aj naďalej analyzovali vzorové hodiny, tvorili výstupy z jednotlivých pozorovaní a dokončovali učebné texty k jednotlivým témam v oblasti slovenského jazyka a literatúry Súčasťou našej práce boli pracovné porady, na ktorých sme analyzovali metódy práce s jednotlivými žiakmi, ale aj spôsob práce a výsledkov v jednotlivých triedach, ktoré boli zapojené do projektu.

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V mesiaci máj som sa v aktivite 3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične venovali spolu s odborným personálom kompletizácii učebných textov, skenovaniu obrazových materiálov, popisovaniu a úprave týchto pác. Zároveň prebieha jazyková korektúra textov, formátovanie.

Ešte som rozširovala texty o ďalšie materiály týkajúce sa slovenského výtvarného umenia.

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
  •  Aktivita ukončená

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne máj 2015 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn  graficky upravujú učebné texty a obrazová príloha k jednotlivým kapitolám.

Texty prešli jazykovou korekciou. Dodatočne sa doplňuje obrazová príloha.

V tomto mesiaci nebolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom.

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite boli pripravované textové materiály – bol vytvorený manuál pre propagačných výtvarníkov: Ako si pripraviť potfólio zo svojich prác. Boli vypracované príklady vypracovania prierezových tém doplnené o obrazový materiál. Boli vypracované pracovné listy pre predmet technológia. Tieto materiály boli využívané na hodinách technológie.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

-----

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V máji sa pokračovalo  v spracovávaní  pracovných listov a elektronických prezentácií pre odbor KRP na tému štruktúra dreva. Tiež prebehlo overovanie učebného textu Špeciálna chémia a technológia na hodinách Špeciálnej chémie v IV.B triede odbor KRP a Materiály v II.B triede odboru KRP.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V máji 2015 tím pracoval na tvorbe didaktickej pomôcky – scenár,  príprava a natáčanie   2.  videa – technologický postup spracovania hrnčeka s rúčkou.

Začali sme s písaním  učebného textu  „Práca s hlinou“- predmet technológia pre 1. roč.

Nasledovala implementácia projektu – práca v keramickej dielni (hnetenie hliny, točenie na hrnčiarskych kruhoch...)

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

V mesiaci máji sme realizovali a overovali v triede II.B FD tému  podľa pracovného listu "Parafráza diela Ľudovita Fullu technikou maľby na sklo." Inšpiráciou nám bolo umenie 1. polovice 20. storočia Práca bola  prevedená na tvrdú  priesvitnú fóliu .

V tej istej triede bola zadaná ďalšia úloha- Práca na téme podľa pracovného listu "Iniciály mena s ornamentom". Žiaci si najprv navrhli ornament a doplnili ho iniciálami vlastného mena.

V triede I.A PV sme realizovali tému- Plocha a štruktúra. Pripravovali sme návrhy na geometrickú abstrakciu. Inšpirovali sme sa dielom Joana Miróa.

V triede I. A FD sme overovali tému-  Vyjadrenie pohybu v ornamente.

 

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

 

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)