2015_06 Finišujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivít (JÚN 2015)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (JÚN 2015)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková
 •  Aktivita ukončená

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

Dokončovacie práce na rozpracovaných obrazoch - dotiahnutie detailov, farebné doladenie krajiny, ujasnenie osobitého výtvarného rukopisu a záverečná úprava. Komppletizácia a spracovanie obrazovej dokumentácie k realizovanej aktivite podľa pokynov koordinátora projektu. Zbieranie dokončených maliarských výstupov. Kontrola a identifikácia prác podľa zoznamu. Pokyny k doplneniu fotodokumentácie. Príprava prezentácie z celého priebehu aktivity. Finalizácia výstupov a kontrola splnenia všetkých úloh zadaných odborného personálu.

 

Kontrola finálnych výstupov, signovanie prác, koordinácia žiakov a pomoc pri archivácii prác, odovzdanie výstupov na fotodokumentáciu. Oprava chybných údajov a doplnenie informácií v obrazovej a písomnej dokumentácii. Tlač a kopírovanie dokumentácie. Zálohovanie finálnych výstupov z aktivity na CD nosiče. Archivácia prác z aktivity podľa zoznamu a uloženie prác do depozitu.

 

Výsledné práce sa odprezentujú na záverečnej výstave v období september 2015.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

 

V mesiaci 06/2015 bol v rámci aktivity 3.2. spracovaný odborným personálom Mgr.Jarmila Zoričáková nasledujúci materiál:

 • boli spracované zbierky:
  •  školské písomné práce,
  •  Príklady - zadania
  •  príklady a ich riešenia
  •  Písomky
  •  Pracovné listy
 • boli navrhnuté obálky pre jednotlivé už spracované učebné texty – grafický návrh obálok v grafickom programe
 • následná tvorba pdf súborov spracovaných študijných materiálov

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

 

 

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V septembri sme sa zúčastnili exkurzie v Podtatranskom múzeu zameranej na expozíciu o textile a čipkách, ktoré sú uložené v depozite múzea.

V novembri zase exkurzie v Múzeu v Kežmarku, ktorá bola spojená s odbornou prednáškou o ľudových odevoch na Spiši a využití čipky v nich, o historickom vývine týchto odevov. Žiaci mali možnosť vidieť aj kúsky zo zbierky z depozitu, ktoré nie sú momentálne inštalované vo výstavných priestoroch múzea.

 

V mesiacoch október 2014 až február 2015 prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi,

 

Žiaci 4. ročníka SKT pracovali v rámci predmetu navrhovanie na návrhoch paličkovaných šperkov vyberali vhodné materiály a farebné kombinácie priadzí. Na hodinách technológie konzultovali postupy ich zhotovenia- jednotlivé druhy väzieb a vzorov a na hodinách praxe ich zhotovovali. Žiaci spoznávali techniku paličkovania- základné úkony a druhy spletania a jednoduché väzby, ale aj rôzne druhy priadzí používaných pri tejto technike.

 

Okrem priamej činnosti so žiakmi na vyučovacích hodinách sme pracovali na príprave módnej prehliadky, predvedení paličkovaných šperky– výber hudby, práca s modelkami, ktorými sú naši žiaci, choreografiou, nácvikom... Prehliadku predvedieme aj v septembri na stretnutí rodičov a na záverečnej konferencii projektu.

Z nafotených materiálov z exkurzií a školských prác sme spracovávali vzorkovník čipiek.

 

Vypracovala: Mgr. Zlatica Svitanová, 30.6.2015

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V mesiaci jún 2015 sme aj naďalej analyzovali vzorové hodiny, tvorili výstupy z jednotlivých pozorovaní a úplne dokončili učebné texty k jednotlivým témam v oblasti slovenského jazyka a literatúry, vrátane návrhu obálky. Súčasťou našej práce boli pracovné porady, na ktorých sme analyzovali koncepcie jednotlivých učebných textov.

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

 

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V mesiacoch september 2014 až jún 2015 prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi.

 

Žiaci 4. ročníka SKT vytvorili v rámci predmetu navrhovanie návrhy na zvieracie scénické kostýmy, na hodinách technológie navrhovali a konzultovali technologické postupy ich zhotovenia a následne na hodinách praxe konštruovali strihy, vyberali vhodné materiály a tieto kostýmy zhotovovali. Ich súčasťou boli aj jednoduché pokrývky hlavy. Žiaci boli vedení k vlastnému výtvarnému vyjadreniu pri rešpektovaní požiadaviek na scénický kostým, samostatnému mysleniu pri jeho realizácii. Pri samotnej práci s farbami pracovali technikou batikovania – mramorovania a maľbou na textil.

 

Žiaci 4. ročníka PV pracovali v rámci predmetu navrhovanie na návrhoch na maľbu na hodváb, následne svoje návrhy zrealizovali na hodvábnych šatkách, ktoré sú nielen odevnými doplnkami, ale aj prvkami- výtvarnými dielami pre výzdobu interiéru. Spoznali techniku maľby na hodváb jej rôzne možnosti – práca s kontúrou, kryštalickou soľou, rozmývaním, zapúšťaním.

 

Žiaci 2. ročníka PV pracovali v rámci predmetu praktické cvičenia na návrhoch na textilnú potlač. Realizovali ju na tričkách a textíliách, ktoré sú taktiež určené pre výzdobu interiéru. Spoznali rôzne spôsoby farbenia a potláčania textílií, a to tupovanie cez šablóny, tlač z výšky, sieťotlač, batikovanie – viazaná, skladaná, doštičková batika a mramorovanie.

 

Žiaci 3. ročníka PV pracovali v rámci predmetu praktické cvičenia vytvorili podľa vlastných návrhov obrazy technikou voskovej batiky na bavlnené plátno, oboznámili sa teda s technikou batikovania, jej rôznymi spôsobmi a postupmi – voskovou, viazanou, skladanou, prešívanou, doštičkovou, mramorovaním. Zároveň sa naučili napínať hotové textilné výtvarné dielo na rám.

 

Okrem priamej činnosti so žiakmi na vyučovacích hodinách sme pracovali na príprave textilnej učebne, jej reorganizácii, novom technickom vybavení a výzdobe prácami zhotovenými žiakmi. Pripravovali sme výstavu prác a módnu prehliadku kostýmov a odevných doplnkov – ich samotné zhotovenie, výber hudby, práca s modelkami, ktorými sú naši žiaci, choreografiou, nácvikom... Prehliadku predvedieme aj v septembri na stretnutí rodičov a na záverečnej konferencii projektu.

 

Vypracovala: Mgr. Zlatica Svitanová, 30.6.2015

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

 

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

jún 2015

V priebehu mesiaca jún koordinátor a odborný personál sa venoval písaniu príručky -  učebných textov, finalizácii materiálov –tvorbe  prezentácií v power pointe a príprave výtvarných návrhov na  prácu s hlinou. Tiež v rámci implementácie žiaci pracovali v keramickej dielni - oboznamovali sa so spracovaním hliny, vytáčaním nádoby a následným retušovaním.

júl 2015

Pokračovali sme v implementácii projektových aktivít v keramickej dielni – zhotovovanie šablón na ritie ornamentov do pripravených ozdôb, vytváranie ozdôb a vypaľovanie.

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

 

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

Aktivitu sprevádza táto činnosť odborného personálu ako aj koordinátora: Písanie textov. Archivácia a dokumentácia. Vytváranie metodických postupov, zaznamenávanie procesu tvorby, prepojenie praktických zručností s návrhovou polohou.

 

V danom mesiaci sme ukončovali navrhovanie didaktického prostriedku, ako objekt do interiéru s výtvarným charakterom s názornou funkciou. Skenovali sme, upravovali a orezávali obrazový a názorný materiál.

 

Vytvárali sa návrhy a aplikovali sa pre riešenie interiéru učebne praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu. Skenovalo sa a pracovalo sa s obrazovou časťou a dokumentáciou. Pracovalo sa na PowerPointových prezentáciách.

 

Témy pre činnosti v danom mesiaci sa dotýkali tém: Mapovanie miesta a štúdia.

Prebiehala sumarizácia a kompletizácia do kapitoly s prípravnou funkciou. Ukončovanie jednotlivých kapitol, doplnenie obrazovej prílohy, zhrnutie textov.

-----------

Táto aktivita sa uskutočňuje v rámci realizácií projektu moderna a tradícia v súlade so školským vzdelávacím programom v termíne od 01.02.2014 – 31.10. Počas priebehu daného projektu sa odborný personál zameriava na inováciu výučby odborného predmetu interiérová tvorba, čím sa dotýka cieľov aktivity.

V danom období sa začal realizovať konkrétny návrh, ktorý vzniká v grafickom programe  za účelom následného využitia a praktickej realizácie pozostávajúcej z aplikácie vzniknutých šablón v priestoroch učebne určenej na výučbu interiérovej tvorby.

Efektivita práce učiteľa spočíva v nových možnostiach, ktoré ponúka žiakom, ale tak tiež v korigovaní kolektívnej, tímovej práce, zosúladení potrieb a estetických noriem prispôsobených na konkrétny priestor tak, aby spĺňal požiadavky psycho - hygieny vo vyučovacom procese, ktorý bude v danom prostredí prebiehať.

Zadanie, priamo súvisiace s učebňou praktického vyučovania interiérovej tvorby vytvára dostatočný priestor na zvládnutie priestorových kompozičných vzťahov v danom interiéry s dôrazom na výtvarný výraz.

Žiaci sa pri danom type zadania učia spolupracovať a vzájomne ideovo dopĺňať. Prostredníctvom výkladovo problémovej metódy riešia zadanie, ktorého výstupom bude splnenie požiadaviek jednoty štýlu a uplatnenie vzťahu medzi uvažovaným materiálom, technologickým postupom a ich výtvarnými a výrazovými možnosťami.

Obsahová náplň cieľa spočíva i v medzipredmetových vzťahoch a dosahovaní variability návrhu vďaka digitálnemu spracovaniu a zdokonaľovaniu sa v spracovaní priestorovej vizualizácie.

Odborný personál pracuje na výstupoch aktivity pozostávajúcich z metodických postupoch vyučovacích hodín, ktoré sa momentálne spracovávajú z kombinácií textu a obrazovej prílohy a na učebnej pomôcke s názvom ,,farebné spektrum“. Tento inovovaný didaktický prostriedok je určený do odbornej učebne a zahŕňa v sebe informáciu o komplementarite farieb a umožňuje komplexnosť pri ich kombinovaní a zadávaní úloh.

 

Vypracovala Mgr. art. Katarína Tribulová, koordinátorka aktivity

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)

 

Činnosti v aktivite sa zameriavali na rozpracovanie konkrétnych zadaní cieľových aktivít, konzultácie.

Získavali sa odborné zručnosti pri práci s technickými zariadeniami a novými postupmi.

Pracovalo sa s odbornou literatúrou, robili sa rozbory dôležitých faktorov ovplyvňujúcich proces výučby, rozdeľovali sa úlohy. Pripravovali sa materiály na natáčanie, vytvárali sa osnovy a jednotlivé kroky, rozfázovania pre potreby výstupu v projektovej činnosti.

Prehlbovali sa schopnosti v oblasti praktickej zručnosti. Spracovávali sa dokumenty a PowerPointové prezentácie.

V aktivite sa postupovalo v tomto duchu: Natáčanie a priama tvorba inštruktážneho videa podľa pripraveného materiálu

Postupná tvorba záberov a ich striedanie

Tvorba videa ako didaktickej pomôcky na vyučovací proces

--------

Aktivita 4.8 – Videotvorba v praxi napomáha splniť cieľ – rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov tak, aby ich graficko – počítačové zručnosti efektívne zodpovedali požiadavkám moderného občana.

Aktivita sa uskutočňuje v rámci realizácií projektu ,,Moderna a tradícia“ v súlade so školským vzdelávacím programom v termíne od 01.02.2014 – 31.07.2015 a bude pokračovať do 31.10.2015. Aktivity sa zúčastnilo zatiaľ 9 žiakov- absolventov zo študijného odboru fotografický dizajn s ktorými sa uskutočňuje overovanie a využívanie dodanej techniky na hodinách videotvorby.

Odborný personál napomáha v skvalitnení výučby nadobúdaním nových praktických zručností a schopností a tiež využívaním inovačných metód a prostriedkov v oblasti graficko – počítačovej gramotnosti, na základe čoho tím odborného personálu vytvára a spracováva zadania a úlohy aplikovateľné pre výučbu videotvorby. Modernizácia a zefektívnenie výučby pozostávala hlavne v zdokonaľovaní študentov v počítačových grafických programoch v spolupráci s fotografickými a digitálnymi technológiami.

Žiaci sa učia prakticky využívať didaktickú techniku za pomoci pedagógov a taktiež na základe novovznikajúcich didaktických pomôcok v podobe inštruktážnych videí,  PowerPointových prezentácií a odborných textov.

Výstup aktivity bude pozostávať z nadobudnutých schopností a zručností žiakov, ktorí sú v procese vytvárania rôznych typov videí. Praktická časť súbornej záverečnej práce je korigovaná v súlade s cieľmi aktivity. Výučba žiakov je vedená tak, aby výstupy ich činností vytvárali kombinovaný celok z vyučovaných grafických programoch a kombinácií žánrov krátkometrážnych filmov.

Rôznorodosť žiackych výstupov pozostáva z vybraných tém:

Animovaný film

Časozberná fotografia

Reportáž

Krátky umelecký film

Zelené plátno – cvičenie na zvládnutie filmového triku

Klip

Každá z tém bude ukončená záverečným renderingom v editačnom programe na to určenom.

 

Aktivita bude pokračovať v mesiaci september a október, ukončená bude 31.10.2015.

Výstup aktivity bude doplnený o:

 1. definitívne zriadenie učebne videotvorby
 2. praktickú časť pozostávajúcu z ukončených krátkometrážnych videí a teoretických východísk súbornej záverečnej práce s názvom ,,Mladé médium“
 3. dokumentáciu ústnej obhajoby projektu
 4. inovatívne didaktické prostriedky vytvorené odborným personálom 

  

Vypracovala: Mgr. art. Katarína Tribulová, koordinátorka aktivity