2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu marca 2015 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A. Zároveň pokračovala spolupráca s expertom matematiky, prebehli hospitácie a otvorené hodiny s expertom. 

 

V  marci 2015 boli vypracované učebné texty odborným personálom Mgr. Jarmila Zoričáková:

V rámci aktivity bolo ukončené spracovanie celku „Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice“. Ukončenie spočívalo v spracovaní teoretickej časti učebného textu a vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre témy:

 • Vzťahy medzi koreňmi a koeficientami kvadratickej rovnice
 • Rozklad kvadratického trojčlena
 • Kvadratické nerovnice

Ďalej sa spracoval učebný text s názvom „Stereometria“  Spracovávanie spočívalo v spracovaní celej kompletnej teoretickej časti a následne ku každej téme tohto učebného textu bol spracovaný aj súbor vzorových príkladov spolu so vzorovými  riešeniami týchto príkladov. V tomto tematickom celku boli spracované nasledujúce témy:

Teoretické časti:

 • Základné pojmy a vety zo stereometrie
 • Vzájomná poloha bodov, priamok a rovín
 • Rovnobežnosť priamok a rovín
 • Odchýlka dvoch priamok, kolmosť dvoch priamok
 • Povrch a objem telies
 • Povrch a objem zrezaného ihlana
 • Povrch a objem zrezaného rotačného kužeľa
 • Povrch a objem gule a jeho častí

Vzorové riešené príklady:

 • Riešené príklady na povrch a objem telies - kocka, kváder, hranol, valec, Ihlan, kužeľ, guľa

V rámci aktivity začalo aj spracovávanie učebnéhotextu pre celok „Kombinatorika“. Bola spracovaná teoretická časť spoločne s výberom  vhodných vzorových  riešených príkladov pre témy:

 • Kombinatorické pravidlo súčinu
 • Variácie; Permutácie; Variácie bez opakovania; Variácie s opakovaním; Kombinácie

Na záver učebného textu boli spracované zhrňujúce strany pre kompletizáciu tejto náročnej teórie pod názvami:

 • Základné vzťahy
 • Zhrnutie

V nasledujúcich dvoch mesiacoch plánujeme spracovať ešte učebné texty pod názvom:

 • Kombinatorika (dokončenie )
 • Spracovanie elektronickej podoby písomných prác, čiastkových previerok, pracovných listov
 • Spracovanie zbierky úloh pre Finančnú matematiku (Finančná gramotnosť)