2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivít v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (MAREC 2015)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková
 •  Aktivita ukončená

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

V mesiaci marec sa nerealizovali ani nevykazovali žiadne aktivity a výstupy.

Plánovaná realizácia aktivity na mesiac marec sa vzhľadom na nepriaznivé počasie a podmienky v plenéri presunula na mesiac máj 2015.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu marca 2015 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A. Zároveň pokračovala spolupráca s expertom matematiky, prebehli hospitácie a otvorené hodiny s expertom. 

 

V  marci 2015 boli vypracované učebné texty odborným personálom Mgr. Jarmila Zoričáková:

V rámci aktivity bolo ukončené spracovanie celku „Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice“. Ukončenie spočívalo v spracovaní teoretickej časti učebného textu a vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre témy:

 • Vzťahy medzi koreňmi a koeficientami kvadratickej rovnice
 • Rozklad kvadratického trojčlena
 • Kvadratické nerovnice

Ďalej sa spracoval učebný text s názvom „Stereometria“  Spracovávanie spočívalo v spracovaní celej kompletnej teoretickej časti a následne ku každej téme tohto učebného textu bol spracovaný aj súbor vzorových príkladov spolu so vzorovými  riešeniami týchto príkladov. V tomto tematickom celku boli spracované nasledujúce témy:

Teoretické časti:

 • Základné pojmy a vety zo stereometrie
 • Vzájomná poloha bodov, priamok a rovín
 • Rovnobežnosť priamok a rovín
 • Odchýlka dvoch priamok, kolmosť dvoch priamok
 • Povrch a objem telies
 • Povrch a objem zrezaného ihlana
 • Povrch a objem zrezaného rotačného kužeľa
 • Povrch a objem gule a jeho častí

Vzorové riešené príklady:

 • Riešené príklady na povrch a objem telies - kocka, kváder, hranol, valec, Ihlan, kužeľ, guľa

V rámci aktivity začalo aj spracovávanie učebnéhotextu pre celok „Kombinatorika“. Bola spracovaná teoretická časť spoločne s výberom  vhodných vzorových  riešených príkladov pre témy:

 • Kombinatorické pravidlo súčinu
 • Variácie; Permutácie; Variácie bez opakovania; Variácie s opakovaním; Kombinácie

Na záver učebného textu boli spracované zhrňujúce strany pre kompletizáciu tejto náročnej teórie pod názvami:

 • Základné vzťahy
 • Zhrnutie

V nasledujúcich dvoch mesiacoch plánujeme spracovať ešte učebné texty pod názvom:

 • Kombinatorika (dokončenie )
 • Spracovanie elektronickej podoby písomných prác, čiastkových previerok, pracovných listov
 • Spracovanie zbierky úloh pre Finančnú matematiku (Finančná gramotnosť)

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V marci 2015 sa vypracovali elektronické prezentácie na napísaný učebný text Marketing, taktiež prebehlo overovanie učebných textov a spracovanie elektronických prezentácií žiackych prác.

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci marec bola vytvorená vizualizácia svetoznámeho výtvarného festivalu Burning man. Ďalej bola vytvorená prezentácia  na tému perspektívneho zobrazenia v súčasnom umení rôznymi technologickými postupmi. Tiež bola vytvorená kolekcia výtvarných a fotografických prác na tému anatómia rúk a koncepčná práca s touto témou. V tejto aktivite boli overené niektoré námety pripravené v predošlých mesiacoch v tejto aktivite ako:  autori minimalizmu (Marden, Martinová, Newman, Serra, Smithson, Sonnier, Stella)Ďalej autori novej figurácie a colour field paintingu (Frankenthaler, Motherwell, Richter, Rothko, Clyfford...)

 

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V aktivite 3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom sme aj naďalej v mesiaci marec overovali jednotlivé pracovné úlohy a aktivity vyplývajúce z projektu.

Zameriavali sme sa na overovanie výučby podľa pripravených materiálov – učebné texty pre jednotlivé ročníky. Priebežne obaja učitelia (odborný personál) konzultovali svoje odučené hodiny s expertkou, ktorá im opäť odborne poradila a doplnila jednotlivé požiadavky v rámci vyučovacieho procesu v súlade s metodickými pokynmi.

 

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V marci som v rámci aktivity 3.8 pracovala na dokončovaní a jazykovej úpravy textov na tlač, bola vyhotovená obálka a materiál sa pripravoval na tlač. Naďalej prebiehalo skenovanie obrazových materiálov pre potreby v predmete dejiny výtvarnej kultúry.

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  aktivita bude pokračovať ďalším krajinárskym kurzom (plenérom) v apríli 2015.

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne Marec 2015 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej doplňujú učebné texty a obrazová príloha k jednotlivým kapitolám.

Texty  prechádzajú jazykovou korekciou.                   

Pripravuje sa obrazová príloha.

V tomto mesiaci bolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom.

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci marec boli vytvorené aj overené pracovné listy, boli vytvorené aj overené modulové situácie ako príprava na maturitné skúšky, boli vytvorené aj overené obrazové materiály ako didaktický prostriedok pre odpoveď žiaka v danej téme: maľba, keramika, grafika, kaligrafia, moderný plagát poukazujúci na históriu, riedidlá, lepidlá, ušľachtilé sochárske materiály a pod.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V marci sa pokračovalo  v spracovávaní  pracovných listov pre odbor KRP. Taktiež nám prišiel mikroskop, ktorý sa hneď vyskúšal na hodinách technológie, kde si žiaci mali možnosť pozrieť štruktúru dreva rôznych drevín vo všetkých rezoch, a to vo viacerých zväčšeniach.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

Pokračovanie v zhotovovaní prezentácií v power pointe: História keramiky, Točená keramika...úprava, natáčanie a úprava videa.

Príprava podkladov k spracovaniu pracovných listov.

 

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

 V mesiaci marec sme pripravovali metodický a obrazový materiál k téme Kontrasty, v triedach I.A FD 2 a II. B FD sme  overovali  tému- Parafráza diela Ľudovíta Fullu technikou na sklo a tvorba v štýle Tiffany.

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

 

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)