2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

Vo februári 2015 sa pokračovalo na spracovaní učebných textov:

Bol vypracovaný tematický celok učebného textu Marketing pre 4.roč. odboru Propagačné výtvarníctvo: Marketingový mix. Pokračuje sa tiež na písaní učebného textu pre 3. roč. Propagácia a reklama, 2.časť. Tematické celky: Vnímanie reklamy, farba, písmo.

 

Ing. Denisa Mačáková, koordinátor aktivity 3.3. Propagácia a reklama