2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

V priebehu februára 2015 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A. Zároveň pokračovala spolupráca s expertom matematiky. 

Vo februári 2015 boli vypracované učebné texty odborným personálom Mgr. Jarmila Zoričáková:

V rámci aktivity bol spracovaný celok „Goniometria a trigonometria“. Spracovanie spočívalo v spracovaní teoretickej časti učebného textu a vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre témy:

 • Zobrazenie množiny R do jednotkovej kružnice
 • Goniomentrické funkcie
 • Vlastnosti funkcií sínus a kosínus
 • Vlastnosti funkcií tangens a kotangens
 • Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií
 • Goniometrické rovnice
 • Dve vety o hodnotách goniometrických funkcií
 • Súčtové vzorce
 • Ďalšie goniomentrické vzorce
 • Definícia goniometrických funkcií použitím pravouhlého trojuholníka
 • Sínusová veta
 • Kosínusová veta
 • Súhrný prehľad vzorcov

Ďalej sa spracoval učebný text s názvom „Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice“ Ku každej téme tohto učebného textu bol spracovaný aj súbor vzorových príkladov spolu so vzorovými  riešeniami týchto príkladov. V tomto tematickom celku boli spracované nasledujúce témy:

 • Kvadratická funkcia
 • Graf kvadratickej funkcie
 • Kvadratická rovnica
 • Vzorec pre korene kvadratickej rovnice
 • Riešenie ďaľších kvadratických rovníc

V nasledujúcich dvoch mesiacoch plánujeme spracovať ešte učebné texty pod názvom:

 • Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice (dokončenie)
 • Stereometria
 • Kombinatorika