2015_02 V činnostiach v rámci jednotlivých aktivít pokračujeme aj naďalej (január 2015)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (JANUÁR 2015)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková
 •  Aktivita ukončená

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V aktivite pracujú :

Koordinátor odbornej aktivity 2.3 Ing. Anna Dominiková

Odborný personál :

Učiteľ č.1. Bc Vladimír reznicky

Učiteľ č.2. Ing Bibiana Lizáková

 

V rámci aktivity 2.3 Finančná gramotnosť sa konali 20.1.2015  a 29.1.2015 prednášky na témy:

 1. Aktívne a pasívne bankové operácie (typy vkladov, úverové operácie, investičné činnosti bánk).
 2. Ceny (trh, stanovenie ceny, inflácia, deflácia).
 3. Finančná zodpovednosť (rozpočet osobných financií, finančný a daňový poradca, úlohy finančných inštitúcií).
 4. Prijímanie finančných rozhodnutí zvažovaním alternatív a dôsledkov (sporenie/investícia, sporiace a investičné produkty,  životný cyklus človeka, dane, odvody, poplatky).
 5. Spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach (prostredníctvom internetu, v banke, Homebanking, spotrebiteľská zmluva).
 6. Elektronické bankovníctvo (internet banking, SMS banking, mailbanking, ePay, platby platobnou kartou cez internet...).
 7. Úroky (výpočet, úročenie úverov, bankové a iné poplatky).

29.1.2015

 1. Poistenie (riziko, verejné a súkromné poistenie, životné, majetku, sociálne a zdravotné poistenie).
 2. Finančný trh (banky, stavebné sporenie, penzijné fondy, investičné spoločnosti, spoločnosti obchodujúce s cennými papiermi, poisťovne, leasingové spoločnosti, splátkové spoločnosti).
 3. Boj proti korupcii, ochrana proti praniu špinavých peňazí a ochrana finančných záujmov EÚ (korupcia, úplatky, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia).
 4. Inštitúcie zaoberajúce sa korupciou (Národná protikorupčná jednotka, Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)...).
 5. Princípy ochrany spotrebiteľov (reklamácie, práva a povinnosti spotrebiteľa/predávajúceho, nekalé obchodné praktiky.
 6. Daňový a odvodový systém (štátny rozpočet, priame, nepriame dane).

 

 

Prednášky absolvovalo 60 žiakov z toho bolo 30 žiakov tretích ročníkov a 30 absolventov žiakov štvrtých ročníkov.

Ďalej sa pracuje na študijných textoch a rozpracované sú pracovné listy.

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

V mesiaci január sa nerealizovali ani nevykazovali žiadne aktivity a výstupy.

Realizácia aktivity je naplánovaná na mesiac marec 2015.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu januára 2015 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A. Prebehli taktiež hospitácie a otvorené hodiny s expertom matematiky. 

 

V  januári 2015 boli vypracované učebné texty odborným personálom Mgr. Jarmila Zoričáková:

V rámci aktivity bolo ukončené spracovanie celku „Funkcie“. Ukončenie spočívalo v spracovaní teoretickej časti učebného textu a vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre témy:

 • Mocninové funkcie
 • Exponenciálne funkcie
 • Logaritmické funkcie
 • Logaritmus
 • Vety o logaritmoch
 • Logaritmické a exponenciálne rovnice
 • Prirodzené a dekadické logaritmy
 • Prehľadová tabuľka grafov funkcií

Ďalej sa spracoval učebný text s názvom „Trigonometria pravouhlého trojuholníka. Výpočty obsahov a obvodov rovinných obrazcov.“ Ku každej téme tohto učebného textu bol spracovaný aj súbor vzorových príkladov spolu so vzorovými  riešeniami týchto príkladov. V tomto tematickom celku boli spracované nasledujúce témy:

 • Uhol a jeho veľkosť
 • Goniometrické funkcie ostrého uhla
 • Príklady na riešenie pravouhlého trojuholníka rovinných útvarov
 • Obsahy rovinných obrazcov (Obsah rovnobežníka, Obsah trojuholníka, Obsah lichobežníka, Obsah mnohouholníka, Obsah pravidelného mnohouholníka)
 • Dĺžka kružnice a kružnicového oblúka
 • Obsah kruhu a jeho častí

V nasledujúcich dvoch mesiacoch plánujeme spracovať ešte učebné texty pod názvom:

 • Goniometria a trigonometria
 • Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice
 • Stereometria
 • Kombinatorika

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V januári 2015 sa pokračovalo na spracovaní učebných textov:

Bol vypracovaný tematický celok učebného textu Marketing pre 4.roč. odboru Propagačné výtvarníctvo: Segmentácia trhu. Pokračuje sa tiež na písaní učebného textu pre 3. roč. Propagácia a reklama, 2.časť.

Zároveň sa pripravuje jeden učebný text do tlače, prebehla jeho grafická úprava – Propagácia a reklama, 1. časť.

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci január  boli vytvorené didaktické pomôcky v programe COREL – ukážky použitia trasovania portrétu, práca s pímom – ručná aj počítačová, boli zostavené pravidlá kompozície pri práci s písmom. Práca z minulých mesiacov bola overovaná na hodinách praktického vyučovania výtvarných predmetov. Šlo o ukážky a krátke texty týkajúce sa umenia 20. a 21. storočia.

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V mesiaci január 2015 sa v aktivite nepracovalo.

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

 

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  aktivita bude pokračovať ďalším krajinárskym kurzom (plenérom) v apríli 2015.

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobie január 2015 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené.

Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou.

Pripravuje sa obrazová príloha.

Spracovávajú sa PPT prezentácie.

V tomto mesiaci nebolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom.

 

Momentálne sa pracuje na tvorbe PPT prezentácií.

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci január  bola vytvorená prezentácia na tému zásady typografie a práce s fontami v grafických programoch., najčastejšie chyby a kompozičné možnosti. Textovo boli spracované témy: City light, Tlač - farebný priestor, nastavenia vo fotošope, tlačiareň a počítač - komunikácia, význam obrazovej informácie. Druhy tlače, použitie, náklady. Cenník grafických prác.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková
 • odborný personál 3 – Bc. Vladimír Reznický

Boli vypracované prezentácie v Power Pointe pre odbor Konzervátorské a reštaurátorské práce.

 • odborný personál 2 – Ing. Anna Dominiková

Pokračovalo sa v písaní učebného textu (témy: Vlastnosti, rozbory vlákien z listov a plodov), boli vypracované elektronické prezentácie na tému Prírodné rastlinné vlákna.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V januári 2015 sme pokračovali vo fotení keramickej dielne, spracovávali sme video, robili sme návrhy na reklamné tabule, zariadenia v keramickej dielni,  pracovné postupy a pripravovali sme návrhy na reklamné materiály – pracovné listy.

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

V tejto aktivite sme si vyskúšali okrem klasickej maľby na sklo temperou aj maľbu zlupovacími farbami Window-color  na plastickej fólii: vločky a anjelov. Realizovali sme práce podľa pracovných listov a to na tému: Geometrická abstrakcia- Piet Mondrian, Vasilij Kandinskij. Tieto práce sme zarámovali a vystavili vo výstavnej sieni „Barónka“ . Pracovali sme aj na parafráze obrazov Ľudovíta Fullu.

...fotky...

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

V mesiaci január pokračujeme v činnosti a zameriavame sa hlavne na prípravu a korektúru textov, zhromažďovanie obrazových príloh, fotografií a odborných poznatkov. Pracuje sa na vzniku metodických materiálov.

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)

Koordinácia aktivity 4.8 sa začala v januári. Odborný personál sa zameriaval na zefektívnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu s dôrazom na multimediálnu oblasť v súčasnom umení.  Aktivity boli zamerané tak tiež na oblasť tvorby štruktúry plánovaných činností.