2015_02 V činnostiach v rámci aktivity pokračujeme aj naďalej (január 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V januári 2015 sa pokračovalo na spracovaní učebných textov:

Bol vypracovaný tematický celok učebného textu Marketing pre 4.roč. odboru Propagačné výtvarníctvo: Segmentácia trhu. Pokračuje sa tiež na písaní učebného textu pre 3. roč. Propagácia a reklama, 2.časť.

Zároveň sa pripravuje jeden učebný text do tlače, prebehla jeho grafická úprava – Propagácia a reklama, 1. časť.