2015_02 V činnostiach v rámci aktivity pokračujeme aj naďalej (január 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu januára 2015 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A. Prebehli taktiež hospitácie a otvorené hodiny s expertom matematiky. 

 

V  januári 2015 boli vypracované učebné texty odborným personálom Mgr. Jarmila Zoričáková:

V rámci aktivity bolo ukončené spracovanie celku „Funkcie“. Ukončenie spočívalo v spracovaní teoretickej časti učebného textu a vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre témy:

 • Mocninové funkcie
 • Exponenciálne funkcie
 • Logaritmické funkcie
 • Logaritmus
 • Vety o logaritmoch
 • Logaritmické a exponenciálne rovnice
 • Prirodzené a dekadické logaritmy
 • Prehľadová tabuľka grafov funkcií

Ďalej sa spracoval učebný text s názvom „Trigonometria pravouhlého trojuholníka. Výpočty obsahov a obvodov rovinných obrazcov.“ Ku každej téme tohto učebného textu bol spracovaný aj súbor vzorových príkladov spolu so vzorovými  riešeniami týchto príkladov. V tomto tematickom celku boli spracované nasledujúce témy:

 • Uhol a jeho veľkosť
 • Goniometrické funkcie ostrého uhla
 • Príklady na riešenie pravouhlého trojuholníka rovinných útvarov
 • Obsahy rovinných obrazcov (Obsah rovnobežníka, Obsah trojuholníka, Obsah lichobežníka, Obsah mnohouholníka, Obsah pravidelného mnohouholníka)
 • Dĺžka kružnice a kružnicového oblúka
 • Obsah kruhu a jeho častí

V nasledujúcich dvoch mesiacoch plánujeme spracovať ešte učebné texty pod názvom:

 • Goniometria a trigonometria
 • Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice
 • Stereometria
 • Kombinatorika