2015_01 Záverečná správa

V aktivite č.2.2. Začínam podnikať pracovali:

koordinátor odbornej aktivity č.2.2. Ing. Anna Dominiková
odborný personál - učiteľ č.1 Ing. Anna Dominiková
odborný personál - učiteľ č.2 Ing. Bibiana Lizáková

 

V rámci aktivity sa konali pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov prednášky z oblasti podnikania a ďalších obchodných podnikateľských a ekonomických oblastí. Študenti boli rozdelení do šiestich skupín po desať žiakov. Každej skupine prednášal jeden lektor v tomto zložení:

č.

 1. Skupina

trieda

2.skupina

trieda

Lektor: Rudolf Šerý Ing.

Lektor: Lucia Hudáková, Ing.

1.

Belayová

Veronika

III.A

Kahún

Patrik Michal

III.B

2.

Dupčáková

Dária

III.A

Okresová

Romana

III.B

3.

Bjelončíková

Iveta

III.A

Barbuščákoá

Alžbeta

III.B

4.

Dalecký

Gregor

III.A

Lupták

Tomáš

III.B

5

Münnich

Matúš

III.A

Fečundová

Nikola

III.B

6.

Pisarčíková

Jaroslava

III.A:

Šestáková

Nikola

III.B:

7.

Badovská

Patrícia

III.A

Kallová

Soňa

III.B

8.

Šutáková

Alexandra

III.A

Slodičáková

Radoslava

III.B

9.

Kellnerová

Ivana

III.A

Tomaľa

Matej

III.B

10.

Frindtová

Natália

III.A

Knapek

Samuel

III.B

 

3.skupina

trieda

4.skupina

trieda

Lektor: Silvia Lonská, Ing.

Lektor: Ing. Monika Knežníková PhD.

1.

Talafa

Emil

III.B

Pružinská

Patrícia

IV.A

2.

Rabjanská

Lucia

III.B

Mayerová

Nikola

IV.A

3.

Tomaškovičová

Patrícia

III.B

Blaščáková

Mária Alexandra

IV.A

4.

Steigaufová

Barbara

III.B

Hajovský

Patrik

IV.A

5

Nečas

Jozef

III.B

Petriľáková

Petra

IV.A

6.

Garabášová

Klaudia

III.B

Slavkovská

Eva

IV.A:

7.

Šoltýs

Branislav

III.B

Korenko

Roland

IV.A

8.

Zavacká

Ladislava

III.B

Valigurská

Patrícia

IV.A

9.

Ambrózová

Barbora

III.B

Šuchaňová

Ela

IVA

10.

Maniaková

Lenka

III.B

Bohunčáková

Simona

IV.A

 

5.skupina

trieda

6.skupina

trieda

Lektor: Veronika Dzivjáková, Ing.

Lektor: Eva Čellárová, Ing.

1.

Funketová

Lenka

IV.B

Remiašová

Katarína

IV.B

2.

Budzáková

Simona

IV.B

Jurčáková

Andrea

IV.B

3.

Živčáková

Eva

IV.B

Šoltésová

Katarína

IV.B

4.

Vastušková

Bianka

IV:B

Petrenková

Katarína

IV:B

5

Mikleová

Nikola

IV:B

Galliková

Simona

IV:B

6.

Hoffmannová

Petra

IV:B

Mazureková

Paulína

IV:B

7.

Tomalová

Katarína

IV:B

Koščák

Lukáš

IV:B

8.

Šašalová

Monika

IV:B

Hudáčeková

Zuzana

IV:B

9.

Dudlák

Dušan

IV:B

Kormoš

Kristián

IV:B

10.

Berky

Fabián

IV:B

Potaniecová

Ľubica

IV:B

 

Prednášky sa konali :

18/09/2014, v čase od 7.00- 15.00 hod na témy:
 1. Podnik, podnikanie, podnikavosť.
 2. Personálna činnosť podniku a výklad základných pojmov zákonníka práce.
 3. Motivácia ľudských zdrojov podniku.
 4. Typy pracovnoprávnych vzťahov.
 5. Finančná a investičná gramotnosť podnikateľa.
 6. Sebarealizácia.
 7. Základy marketingových aktivít podniku.
07/10/2014, v čase od 7.00- 15.00 na témy:
 1. Formulácia cieľov podnikania a ich dosahovanie.
 2. Majetok a záväzky podniku.
 3. Živnosti a druhy živností (voľné, viazané, remeselné živnosti).
 4. Obchodné spoločnosti a ich druhy (s.r.o., a.s., v.o.s, k.s.).
 5. Postup na založenie živnosti.
 6. Výber a tvorba obchodného mena.
 7. Podnikateľský zámer a plán.
19/11/2014, v čase od 7.00- 13.30 na témy:
 1. Možnosti získania finančných prostriedkov na podnikanie.
 2. Príspevok na podnikanie a iné podporné nástroje a činnosti Úradu práce soc. vecí a rodiny.
 3. Problematika nezamestnanosti absolventov a podpora ich uplatnenia sa na trhu práce.
 4. Pracovnoprávne vzťahy a ich úprava v zákonníku práce.
 5. Sociálna politika štátu, dobrovoľné a povinné poistenie.
 6. Problematika úniku kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.

 

Lektori odprednášali 120 hod. V rámci prednášok žiaci v skupinách vypracovali podnikateľský zámer. Prednášky sa realizovali v priestoroch našej školy. Počas prednášok bola využívaná didaktická technika, ktorá umožnila zvýšiť úroveň prednášok.

Jedným z výstupov aktivity sú učebné texty s názvom “Začínam podnikať“ pre žiakov štvrtých ročníkov. Tieto učebné texty sa budú využívať v rámci predmetu Ekonomika. Učebné texty majú prispieť k zvyšovaniu schopnosti zapojiť sa mladých ľudí do podnikania a tak uspieť na trhu práce.

Učebné texty obsahujú tieto celky:

OBSAH

 1. Podnik a právne formy podnikania
  1. Podnikanie a podnikateľská činnosť
  2. Podnik a jeho charakteristika
 2. Druhy podnikov
  1. Obchodné spoločnosti
   1. Verejná obchodná spoločnosť
   2. Komanditná spoločnosť
   3. Spoločnosť s ručením obmedzeným
   4. Akciová spoločnosť
  2. Družstvo
  3. Štátny podnik
  4. Osobitné formy podnikania
   1. Zmluva o tichom spoločenstve
   2. Združenie osôb na spoločné podnikanie
   3. Európska spoločnosť
 3. PODNIKANIE PODĽA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
  1. DRUHY ŽIVNOSTÍ
   1. Živnosti z hľadiska predmetu podnikania
  2. Postup pri vybavovaní živnostenského listu
   1. Ďalšie potrebné informácie pre založenie živnosti
  3. Povinnosti podnikateľa
  4. Dobrovoľné poistenie
 4. Príspevok na začatie podnikania - postup z praxe
  1. Komu je príspevok určený
   1. Aký je postup
   2. Ako a kde podať žiadosť
   3. Zostavenie podnikateľského plánu
 5. Vecná stránka činnosti podniku
  1. Majetok podniku
 6. Ekonomická stránka činnosti podniku
  1. Náklady
  2. Výnosy
 7. Výrobná činnosť podniku
  1. Výrobný proces
   1. Výrobný program
   2. Príprava výroby
   3. Právna ochrana výrobkov
 8. Personálna činnosť podniku, personálny manažment
  1. Získavanie a výber pracovníkov, Čo má obsahovať životopis, Osobné stretnutie – pohovor
  2. Pracovnoprávne vzťahy
   1. Pracovný pomer
   2. Skončenie pracovného pomeru
   3. Pracovný čas a doba odpočinku
   4. Odmeňovanie pracovníkov
   5. Starostlivosť o pracovníkov zo strany zamestnávateľa
 9. Daňová sústava
  1. Daňová sústava, priame a nepriame dane
   1. Daň z príjmov fyzických osôb
   2. Daň z pridanej hodnoty – DPH
   3. Spotrebná daň

LITERATÚRA (ZDROJE)

-------------------------------------------------------------------------

Ďalším výstupom aktivity 2.2 je malý projekt zameraný na založenie si vlastného podnik. Malý projekt  bude slúžiť ako vzorový projekt pre žiakov štvrtých ročníkov, aby tak mali predstavu, ako sa zakladajú podniky alebo živnosti a čo všetko je potrebné vypracovať pri zakladaní podnikateľskej činnosti.

Učebné texty a Malý projekt  sú spracované v tlačenej a elektronickej podobe.

           

 

Vypracovala : Ing. Anna Dominiková