2014_10 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov (október 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

Na spoločnom stretnutí  odborného personálu boli vybraté priebežné témy, ktorých realizácia by mala byť náplňou pri príprave odbornej učebne.

Všetci členovia odborného tímu vyjadrili svoje predstavy o maľbe na sklo a pripomenuli si predchádzajúce skúsenosti. Počas celého mesiaca október boli vypracované hlavne prezentácie  na tému „Podmaľba“ a „Maľba na sklo“, v ktorých boli zmapované obdobia a témy podmaľby na Slovensku. Textový a obrazový materiál bol čerpaný z odbornej literatúry a internetu. V prezentáciách bolo poukázané na rôzne pracovné postupy. Pred realizáciou boli vypracované vzorky maliarských postupov.