2014_10 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov jednotlivých aktivít projektu (október 2014)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (október 2014)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V mesiaci október v rámci aktivity 2.2 Začínam podnikať prebehla druhá časť prednášok k problematike:

 1. Formulácia cieľov podnikania a ich dosahovanie.
 2. Majetok a záväzky podniku.
 3. Živnosti a druhy živností (voľné, viazané, remeselné živnosti).
 4. Obchodné spoločnosti a ich druhy (s.r.o., a.s., v.o.s, k.s.).
 5. Postup na založenie živnosti.
 6. Výber a tvorba obchodného mena.
 7. Podnikateľský zámer a plán

Prednášok sa zúčastnilo 60 žiakov 3. a 4.ročníka školy v rozsahu 7.hod podľa vypracovaného rozpisu Prednášky prednášali externí lektori. Odborný personál pracoval na učebných textoch na témy. ˮ Podnik a právne formy podnikania, Druhy podnikov, Obchodné spoločnosti, Osobitné formy podnikania.

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu októbra 2014 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali na vyučovacích hodinách, a to v triedach II.A, II.B a I.A.

 

V aktivite boli spracované nasledujúce podklady pre učebné texty z matematiky:

Tematický celok:

Zhrnutie a prehĺbenie učiva zo základnej školy

Témy:

Základné poučenia o matematických vetách  (teória), Absolútna hodnota reálneho čísla (teória + riešené príklady), Intervaly (teória + riešené príklady), Mocniny s prirodzeným exponentom (teória + riešené príklady), Mocniny s celým exponentom (teória), Desiatková sústava a sústavy s iným základom (teória) 

Tematický celok:

Lineárne funkcie. Lineárne rovnice, nerovnice a ich sústavy

Témy:

Pojem funkcie  (teória + riešené príklady), Karteziánska sústava súradníc a graf funkcie funkcie (teória + riešené príklady), Konštantná a lineárna funkcia funkcie(teória + riešené príklady), Lineárne rovnice s jednou neznámou (teória + riešené príklady), Riešenie lineárnych rovníc s jednou neznámou (teória + riešené príklady), Rovnice s neznámou v menovateli (teória), Slovné úlohy (teória), Lineárne nerovnice s jednou neznámou  (teória), Rovnice a nerovnice s absolútnou hodnotou (teória), Sústavy nerovníc s jednou neznámou  teória), Sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi (teória), Množiny koreňov sústav dvoch rovníc s dvoma neznámymi (teória)

 

Dňa 7.10. 2014 prebehlo overovanie študijných materiálov za prítomnosti lektorky, a to v rámci 6 vyučovacích hodín. Zúčastnili sa ho žiaci II.A a II.B triedy.

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V mesiaci október boli vytvorené didaktické prostriedky – praktická ukážka ručnej aj počítačovej tvorby propagačného materiálu (diplom, pozvánka), v ktorej šlo hlavne o prácu s písmom. Boli spracované inšpiračné a informačné zdroje pre praktické výtvarné predmety – biografické údaje, charakteristika tvorby, obrazové informácie zo svetovej výtvarnej produkcie konca 20. A 21. storočia – Alvar Aalto, William van Alen, Shigerh Ban, Oscar Bluemner, Mario Botta, Le Corbusier, Willem Marionus Dudok... Bolo overené na praktických výtvarných predmetoch už spracované kurikulum z oblasti výtvarných smerov informel, priestorová architektonická tvorba, neoexpresionizmus.

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V mesiaci október prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi, v predmetoch navrhovanie, prax. Žiaci 4. ročníka SKT pracovali na návrhoch paličkovaných odevných doplnkov, ktoré následne začali zhotovovať.

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V odbornej aktivite č.3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom sme v mesiaci október systematizovali jednotlivé kapitoly v  rámci pracovných listov k štúdiu literatúry. Mali sme aj sedenia odborného personálu, kde sme konkrétne dávali dohromady a následne skompletizovali výber jednotlivých doplňujúcich údajov k tvorbe textového a obrazového materiálu k učebným textom.

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V aktivite sa ďalej pokračovalo v práci na zhromažďovaní potrebných dokumentov a materiálov pre tvorbu učebných textov. Následne prebiehala práca na úpravách napísaných textov (rôzne korektúry a iné dokončovacie textové úpravy) a aj úprava obrazového materiálu (pomocou vhodných grafických PC programov).

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne október 2014 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené. Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou. Činnosť koordinátorky aktivity- Zabezpečuje a koordinuje aktivitu po technickej stránke, pripravuje prezenčné listiny, riadi zasadnutia. Činnosť odborného personálu spočíva v písaní a textov a jazykovej korektúre textov.

 

Momentálne sú rozpracované tieto ďalšie kapitoly:

FOTOGRAFICKÉ CHEMICKE ROZTOKY

Druhy a ich použitie príprava chemických fotografických roztokov

Vývojka, ustaľovač, prerušovač, zmáčadlo, zoslabovač, zosilňovač, tónovač.

Príprava chemických fotografických roztokov

Skladovanie a manipulácia s chemickými fotografickými roztokmi

 

ZÁKLADNE FOTOGRAFICKÉ ÚPRAVY

Chemické zásahy do fotografického obrazu

Postup pri zosilňovaní a zoslabovaní

 

Správu zhotovila: koordinátorka aktivity Mgr. Nikola Podolinská

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V mesiaci október bolo overované na praktických hodinách s výtvarným zameraním ako aj na hodinách technológie učivo spracované v skorších mesiacoch: Odev vo figuratívnych námetoch od gotiky po súčasnosť, figúra podľa Michlangela, Fajjúmsky portrét, egyptský kánon. Kompozícia a Barbizonská škola, Medňanský, priestorovotvorný účinok farieb, Znak, logo, symbol, Fibonacciho zlatý rez, kontrasty, ukážky fáz pohybu...bola vytvorená databáza fotografií portrétov a figúr známych fotografov pre potreby figurálneho kreslenia. Bola vypracovaná stručná koncepcia formy a obsahu výtvarného diela (perspektíva, kontrasty, symetria, zlatýá rez, vertikalita...) ako súčasť teórie umenia.

 

Odborný personál (učiteľ): Mgr. Miroslava Kovalčíková

- pracovala na príprave testov pre integrovaných žiakov v predmete Dejepis, Dejiny výtvarnej kultúry. Pracovala aj na úprave potrebného materiálu pre tvorbu učebných textov – skenovanie obrazového materiálu a jeho následná úprava (orezávanie a popisky).

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V mesiacoch september až október prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi, v predmetoch navrhovanie, prax, praktické cvičenia, počas ktorých navrhli a zhotovili žiaci 4. ročníka SKT scénické kostýmy, žiaci 4. ročníka PV pracovali na návrhoch na maľbu na hodváb a žiaci 2. ročníka pracovali na návrhoch na textilnú potlač. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiách.

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V priebehu októbra 2014 pokračovalo písanie učebných textov a pracovných listov, a tiež elektronických prezentácií:

 • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky predmetov špeciálna chémia a technológia, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce:

Ochrana dreva, Ochrana historického nábytku a drevorezieb, Techniky konzervovania dreva.

 • odborný personál 3 – Bc. Vladimír Reznický

Boli vypracované pracovné listy a elektronické prezentácie.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V mesiaci október 2014 sa v rámci  aktivity 4.5. Aby sa nezabudlo - hlina nepracovalo z dôvodu práceneschopnosti koordinátora aktivity.

 

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

Na spoločnom stretnutí  odborného personálu boli vybraté priebežné témy, ktorých realizácia by mala byť náplňou pri príprave odbornej učebne.

Všetci členovia odborného tímu vyjadrili svoje predstavy o maľbe na sklo a pripomenuli si predchádzajúce skúsenosti. Počas celého mesiaca október boli vypracované hlavne prezentácie  na tému „Podmaľba“ a „Maľba na sklo“, v ktorých boli zmapované obdobia a témy podmaľby na Slovensku. Textový a obrazový materiál bol čerpaný z odbornej literatúry a internetu. V prezentáciách bolo poukázané na rôzne pracovné postupy. Pred realizáciou boli vypracované vzorky maliarských postupov.

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)