2014_07-09 Ďalej pokračujeme v práci

V rámci aktivity 2.2. Začínam podnikať sa konali prednášky pre 6 skupín žiakov z tretieho a štvrtého ročníka na témy z oblasti podnikania a založenia živnosti. Prednášky prebehli 18.9.2014 v rozsahu 7. hod.

Odborný personál  pracoval na učebných textoch na témy Živnostenský zákon, Druhy živností.