2014_09 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov (júl - september 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

Cieľom aktivity je vytvoriť učebné texty s cieľom zvýšiť kvalitu výučby. Táto aktivita je určená pre študentov odborov Konzervátorské a reštaurátorské práce a Scénická kostýmová tvorba. Náplňou učebných osnov v týchto odboroch sú rozbory materiálov (makroskopická a mikroskopická stavba, vlastnosti materiálov, chemické rozbory). Cieľom je zefektívnenie výučby predmetov technológia, chémia, materiály a špeciálna chémia prostredníctvom vybavenia novej odbornej učebne a využitia moderných didaktických prostriedkov.

V priebehu septembra 2014 prebehlo písanie učebných textov:

  • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky predmetu Špeciálna chémia, 4. roč, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce:

Lepidlá, Materiály na ochranu dreva, Ochrana dreva.

 

  • odborný personál 3 – Bc. Vladimír Reznický

Boli vypracované pracovné listy k vybraným témam z napísaných učebných textov predmetu Špeciálna chémia, 4. roč, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce.