2014_09 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov jednotlivých aktivít projektu (júl - september 2014)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (júl - september 2014)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková

V rámci aktivity sa uskutočnilo vzdelávanie pedagógov školy  na získavanie a rozvoj kompetencií absolvovaním dvoch kurzov v  troch skupinách (celkom 6 skupín) po 40 hodín (celkom 80 hodín vzdelávania).

1. kurz: Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci  učiteľa

sa uskutočnil 1.-8. júla 2014 pod vedením troch skúsených externých lektorov v priestoroch školy - v multimediálnej učebni.

Kurz bol zameraný na témy  z oblasti asertívnej komunikácie a asertívneho správania, osvojenie si vedomosti v aplikácii asertívnych zručnosti v pedagogickej a odbornej praxi. Predvedené techniky ukazovali efektívny spôsob na prevenciu konfliktov, dosahovanie spolupráce a možnosť uskutočniť svoje ciele bez porušovania práv partnera.

Účastníci vzdelávania – pedagógovia školy vypracovali hodnotné prezentácie na tému vzdelávania v programe PowerPoint, ktoré v závere kurzu prezentovali v svojej skupine. Okrem obsahovo hodnotných prezentácií sa účastníci vzdelávania pozitívne vyjadrovali k priebehu vzdelávania, fundovanosti lektorov a vyjadrovali presvedčenie, že získané poznatky uplatnia v svojej pedagogickej praxi.

Predpokladaný počet účastníkov: 24

Skutočný počet účastníkov: 20. Z objektívnych dôvodov 4 pedagógovia školy neabsolvovali vzdelávanie, a to 2 – materská dovolenka, 1- ukončenie pracovného pomeru, 1-dlhodobo plánovaná dovolenka.

2. kurz: Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu  a syndrómu vyhorenia učiteľa

sa uskutočnil 21.-28. augusta 2014 pod vedením troch skúsených externých lektorov v priestoroch školy - v multimediálnej učebni.

V rámci kurzu si účastníci osvojili vedomosti a zručnosti z oblasti zvládania stresu a syndrómu vyhorenia, dokázali ich aplikovať vo svojom osobnom a pracovnom živote v rámci tréningov, počas  ktorých sa predvádzali ukážky na  zvyšovanie psychickej odolnosti. Pripravené prezentácie účastníkov v závere kurzu boli aplikovaním získaných vedomostí a zručností v pracovnom prostredí, aplikáciou špeciálnych metód v práci pedagóga. Dokazovali, ako je možné pozitívne ovplyvňovať psychickú pohodu svojich žiakov a spolupracovníkov a napomáhať vytváranie pozitívnej klímy v prostredí školy.

Predpokladaný počet účastníkov: 24

Skutočný počet účastníkov: 20. Z objektívnych dôvodov 4 pedagógovia školy neabsolvovali vzdelávanie, a to 2 – materská dovolenka, 2- ukončenie pracovného pomeru.

Výstup aktivity:

Za aktívne absolvované vzdelávania v každom kurze získali vyškolení účastníci po 10 kreditov a Osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania podľa §39 zákona č. 317/2009 Z.Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vypracovala: RNDr. Danica Hanuliaková, koordinátorka aktivity

Kežmarok, 29/9/2014

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

- aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková

- aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V rámci aktivity 2.2. Začínam podnikať sa konali prednášky pre 6 skupín žiakov z tretieho a štvrtého ročníka na témy z oblasti podnikania a založenia živnosti. Prednášky prebehli 18.9.2014 v rozsahu 7. hod.

Odborný personál  pracoval na učebných textoch na témy Živnostenský zákon, Druhy živností.

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

- v mesiaci september 2014 sa na aktivite nepracovalo

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite bola stručne vysvetlená a ukážkami podložená téma land artu. Richard Long, Walter de Maria, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Robert Smithson a Andy Goldsworthy ako najslávnejší tvorca umenia v prírode. Vedľa fotoportrétu autora sú vždy vybrané biografické fakty, ktoré mali vplyv na autora.

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V rámci aktivity sme i naďalej pracovali na učebných textoch pre študentov a to najmä  v témach J.G. Tajovský, Dramatické umenie, J.Jesenský, Vnútorný monológ, Milo Urban a ďalšie.

Predpokladom pre skvalitnenie našej práce  a spolupráce boli naše porady projektového tímu.

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V aktivite sa pokračuje v príprave textov a obrazových materiálov k problematike umenia druhej polovice 19.storočia.

Obrazový materiál graficky upravujeme a spracovávame popisky k jednotlivým obrázkom.

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

V rámci projektu realizovaného našou školou pod názvom Moderna a tradícia práve prebieha v rámci aktivity 3.9. Plenér – krajinársky kurz.

 Práve tento projekt dáva možnosť našim študentom zmeniť pôsobisko ich umeleckej tvorby z priestorov našej školy na exteriéry nádhernej prírody v lokalite Červeného Kláštora.

 

Svoje odborné rady na plenéri  od  22.9. 2014 – 26.9.2014 rozdávajú

Odborný personál:   

Mgr. Stanislav Kovalčík - Odborný personál – učiteľ 1

Mgr. Milada Kotorová - Odborný personál – učiteľ 2

Mgr.art. Jozef Česla - Odborný personál – učiteľ 3

Mgr. Alena Trembová - Odborný personál – učiteľ 4

Mgr. Nikola Podolinská - Odborný personál – učiteľ 5

 

Svoje odborné rady na plenéri  od  29.9. 2014 – 3.10.2014 rozdávajú

Odborný personál:   

Mgr. Stanislav Kovalčík - Odborný personál – učiteľ 1

Mgr. Milada Kotorová - Odborný personál – učiteľ 2

Mgr.art. Jozef Česla - Odborný personál – učiteľ 3

Mgr. Alena Trembová - Odborný personál – učiteľ 4

Mgr. Zlatica Svitanová - Odborný personál – učiteľ 5

 

 

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne jún/september 2014 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené. Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou. Činnosť koordinátorky aktivity- Zabezpečuje a koordinuje aktivitu po technickej stránke, pripravuje prezenčné listiny, riadi zasadnutia. Činnosť odborného personálu spočíva v písaní a textov a jazykovej korektúre textov.

 

Momentálne sú rozpracované tieto ďalšie kapitoly:

 

FOTOGRAFICKÝ MATERIÁL

  • Druhy fotografických materiálov a ich základné časti
  • Charakteristické vlastnosti (svetelná citlivosť, gradácia, expozičná pružnosť, farebná citlivosť, zrnitosť)
  • Chyby fotografických materiálov (závoj, svetelné kruhy)

 

SPRACOVANIE ČIERNOBIELYCH NEGATÍVNYCH MATERIÁLOV

  • Základné postupy a princípy spracovania čiernobielych negatívnych  materiálov
  • Chyby pri spracovaní negatívnych materiálov
  • Čiernobiely negatívny vyvolávací proces (pomôcky a postup)

 

SPRACOVANIE ČIERNOBIELYCH POZITÍVNYCH MATERIÁLOV

  • Základné postupy a princípy spracovania čiernobielych pozitívnych materiálov
  • Chyby pri spracovaní pozitívnych materiálov

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite bolo vytvorených 10 problémových zadaní a ich alternatívnych riešení. Zadania boli vytvorené ako situácie zo života, kde pri riešení je potrebné poznať dejiny umenia, históriu, ekonomiku, technologické postupy v umeleckej tvorbe, obchod s umením a pod.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V rámci aktivity 4.3. sa uskutočnili stretnutia s odborným personálom, kde sme si rozplánovali činnosť súvisiacu s aktivitou do konca kalendárneho roka.

V septembri sme sa zúčastnili exkurzie v Podtatranskom múzeu zameranej na expozíciu o textile a čipkách, ktoré sú uložené v depozite múzea.

Ďalej prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi, v predmetoch navrhovanie, prax, praktické cvičenia, počas ktorých navrhli a zhotovili žiaci 4. ročníka SKT scénické kostýmy, žiaci 4. ročníka PV pracovali na návrhoch na maľbu na hodváb a žiaci 2. ročníka pracovali na návrhoch na textilnú potlač. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiách.

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

Cieľom aktivity je vytvoriť učebné texty s cieľom zvýšiť kvalitu výučby. Táto aktivita je určená pre študentov odborov Konzervátorské a reštaurátorské práce a Scénická kostýmová tvorba. Náplňou učebných osnov v týchto odboroch sú rozbory materiálov (makroskopická a mikroskopická stavba, vlastnosti materiálov, chemické rozbory). Cieľom je zefektívnenie výučby predmetov technológia, chémia, materiály a špeciálna chémia prostredníctvom vybavenia novej odbornej učebne a využitia moderných didaktických prostriedkov.

V priebehu septembra 2014 prebehlo písanie učebných textov:

  • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky predmetu Špeciálna chémia, 4. roč, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce:

Lepidlá, Materiály na ochranu dreva, Ochrana dreva.

 

  • odborný personál 3 – Bc. Vladimír Reznický

Boli vypracované pracovné listy k vybraným témam z napísaných učebných textov predmetu Špeciálna chémia, 4. roč, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V mesiaci september 2014 sme v rámci aktivity 4.5. Práca s hlinou vypracovávali profil absolventa a učebný plán pre 2-ročný učebný odbor Práca s hlinou. Taktiež sme zhromažďovali podklady na tvorbu učebných osnov.

 

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

 -----------------

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

V mesiaci september 2014 sa v aktivite 4.7. tvorili texty, vyhľadával a triedil obrazový materiál.

Prebiehala tvorba úloh pre žiakov.

Naďalej sa koordinuje príprava na praktickú príručku s cieľom zlepšiť kvalitu výučby a aplikáciu  do vyučovacieho procesu.

Táto aktivita je určená pre študentov odborov Propagačné výtvarníctvo.

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)

 

 ----